Kawlgam mi India gam ah sumtawh kizuo!

March 26, 2008 – Suandeihsiam naunu (Luancing or Lamcing) Nagaland, India gam a LaiSiengTho sangkai nu in TuiMang khuo, Khamtung gam a “Naupang numeino (kum 18 nuaisie), manglai sinsak nuom na om vuh leh kang hu thei ding hi, amun dingpen Dimapur, Nagaland, India gam hi ci’n mikhat pen Rs 800 bang la in India gam a zaw pihto in, tam a nei a om naupang teng zua maw hi.

1. Cindeihpiang tanu: Man muan huai ( kum kua, Class -5 )
2. Cinkhanlian & Nianghlamsiang te tanu nih: Dimngai san (18 kum ), Niangsawmcing (14 kum, Class – 8)
3. Ginkhankap & Cingngaihnuam te tanu: Nianglamkim (14 tan 8)
4. Nangngaigcin & Niangngaiglun te tau: Cingnuamsiang (tan ng a kum9)
5. Gozadal & U Dim te tanu: Niangkaplun ( Kum 14, Class – 8 )
6. Thangdeihcin & Ningngaih khawm te tanu: Niang lam dim ( Kum 15, Class – 8 )
7. Khamdopiang & Zenman ngai te nau nih: Nianglamman (Kum 18, Class – 10 ) anau, Dimsian san ( kum 8, Class – 2 )
8. Tuanzadal & Cingkhansiang te tanu: Ninglian ( kum 10, Class – 5 )
9. Thangdeihkhen & Dimkhawlvung te tanu: Dimnem kim ( kum 10, Class – 5 )

Tam thu pen, Nanglianthang (Thangtawng) zi ding Keifang, Mizoram ah a lading in melthei te apei uh cieng in, Sanggampa Nangtawng kung ah gen vuh a, tua cieng in U Nangtawng in a thupei zie hoihsa lo in, a lungkham huoi ma ma thu ahi zie in a khuopih mola te a inn lam a peikia cieng in zasak pan hi. A tawpsa hun sung in Saiha, Mizoram gam lam ah Naupang kizua/ki lei tawh business bawl om ngei aa, tuothu pen kumpi in nasie tak in, a khah khat ahi hii. Tam thu a za uh cieng in, a thu a kan ding in a hi thei za za Dimapur, Nagaland gam ah vapei to vuo, naupangte thu kan na ah Nagaland a om Pastor te tawh kop in a zonzon uh cieng in, U Ginkhankap leh Khamdopiang te tanu nih a khawh nai lo uh mu kia vuh hi. Tua te pen bang mah zong semsak lo in, inn nawtsak zel, sep nengneng haw sem sah zel hi tuo hi. Amau pen a kum uh tamsim pien ahih zie in zuo zolo pah dan hih tua hi. A zuosa te pen, mi khat cieng in India sum in [ Rs 5000, 8000, 9000 ] cibang in khawng uh a, TuanZa Dal tanu pen a lei te khut sungpan in Rs. 5000 in tankhia kia zo in tu in khuo ah peipih kia thei ta hi. Adang te pen heisung teng ah kizuo ci kithei zonai lo lai hi.

Tam thute i za tah cieng in mundang, gamdang te ah a pieng sa thu ahi hang in, ZOGam leh ZO misung ah tambang thu leh la te pieng in, i minam te zuongam dong thu hing om tah cieng in lamdang sah huoi mama maw hi. A thu a omlai teng pen pen bangci dan cieng ding hei cithu a kikansan laitak ahi hi., naupang te’ng a innkuon pih teng tawh a kimu kia thei nading in thunget na tawh phawciet bo vai.

Source: zomidcsite & puzonet

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s