Tuimang Khua’ Naupangno te Huhna Ding

By Thang Guite

Dear Zomi Pihteng,

Tuimang khua a naupangno ki zuak te lak pan 12 ki mu nai lo a hih man in, a innkuan pih ten a na kan san lai tak uh hi. Sumleh paai haksat na leh lungkham na, khitui naptui tawh a ki dim lai tak uh a hih man in leitung mun tuamtuam a om ZOMI teng in ii panpih thei zah aa ii pan pih ciat nading hong zawn sawn nuam ing.

Hih bang thu pen ZOMI sungah a piang nai lo thu leh ii zaknop het loh thukhat a hih man in khasiat huai sa mahmah ing. Tua a hih man in thunget leh na sum leh paai tawh huh thei hi teh sanggam.

London Zomi Pawlpi min tawh Ks. 250000/- leh Revd. Dr. Gin Khan Khual te innkuan in vei na tak tawh Ks.250000/- huh na pia uh a hih man lungdam hang , ei a pia nai lo a pan pih nuam ii om leh lung dam huai mahmah ding hi. Ih huh ii panpih na te pen Pasian in hong muak suak sak het lo ding cih pen kei lamet na leh ka thunget na hi.

A kua ma ciat in a tawm a tam cilo in ii panpih theih zah in panpih ciat ni. A nuai a lai pen Rev. En Khan Hau, tulai tak ZCLS leh ZBCM ah president a sem Tuimang khua pan hi.

Zomi Sungah,
Suan Tawng
UK
———————————
Dear Zomi pih khempeuh te aw,

Tuimang numeino 15 kizuakna vai theihsakna:

Tuimang khua numei no te vai pen ka khual zin sungin leitung bup a om Zomite i kilunghih mawhna tawh Internet pan na kikup ngei ngai teng uh inn katun teh kaza a, ka dahsuak in, ka hehsuak in ka om hi. Tua kawmkal ah hong lung hihmawhpih te khempeuh tungah ka lungdamna thu kong pulak nuam lua hi. Hih thu kazak phetin ka khua uh ph. 070-50394 ka hopih a, a tanu te a kan to Pa Gin Khan Kap leh Pa Tuan Za Dal teekteek tawh ka kiho ngiat hi. A tom in anuai abang hi. India gamsungah numei no a zuak to pen ka khua vengte uh luangel khua, Pa Cin Kap tanu Dim Lam Cing hi in, Demapur ah lai Siangtho sangkah ahi hi. Sangkah ding manglai mang pau siam ding cih tawh numei no te a zol ciang in, numei no te utlua mahmah a, nu le pa te in zong a hoih dingin lamen ciatuh a hih man in, a phal mah suak ahi hi. A pai taktak numei no 15 hizaw hi. Mi thum kila kik zo a,12 omlai hi. Hih a kan to papi nih te pen a zuaknu Lam Cing mah zawnin a pai to uh hi a, New Lamka pan hih papi nih te nusia in sianu bek va pai hi. Pa Gin Khan Kap tanu Cing Khawl Kim leh pa Khan Do Piang tanu Niang Lun Man pen ki khawng nailo ahih manin tua te gel hong ciah pih in lamka ah a pa te kiang ap kik hi. Tuan Za Dal in a ta nu a ciahloh ciangin siamah nu kiangah hong zonpih kikin a cih hangin sianu ut nawnlo ahih manin, mel theih dang khat cialin Demapur va pai suak uh a, zon theih bangin zong kawikawi uh hi. Pasian hehpihna tawh ei Zomi Custom bu Pa Lam a cih khat in heh pihhuai sa in na zonpih kaw kawi hi. A tawpna ah Naga mi Pastor khat tawh kiho kha in tua Pastor pa in a Pawlpi mite lakah a zonpih teh Pa Tuan Za Dal tanu va muhpih hi. A leipa in Rs 5000/- tawh kalei hi, ci in phallo ahihman in a pa in khitui naptui tawh thum thum a, Pa Lam leh Pastor pa in zong amahkhan liang (kamciampia in)in thumsak ahihman , a batin a tanu ngah khia zo hi. India a custom bupa Pa lam leh Naga Pastor te tung ah lungdamna lian mahmah hi. A ta te uh thum tawh Tuimang a tunkik uh ciangin Sianu Lam Cing kiang ah luangel ah pai in a sum bat Rs 5000 piak danding a gen uh ciang in Sianu in piak kul kei, kei mah tawh na kimu ning ci ahih man, a mai phot ding tawh kibang hi. Tu in a kimu nailo numei no 12 te ii nu le pa te nupi leh papi 9 (kua) tengin khitui naptui tawh tanu te kanding in India a paitoh laitak uh hi a, a paizawh kalthum a pha tawh, kal nih a phatawh kalkhat apha tawh om zelzul in, date 5.4.08 ni ciang ciang thukizakna om nailo hi. Naga Pastor pa in a genna ah Demapur bek hilo in akim a paam ah zong kithehthang kawikawi dingin gen ahih manin leh sum om leh kileikik zoding in kilamen hi. Azuaknu in India sumin tul zakhat dektak ngah tuak a, kum thak sung ahih manin sum khek tamlai ahih teh kawlsumin tampi ngah theiding cih kituat thei hi.

Tate ki-it lua ahih manin inn le lo pong liangin leikik a kulliang dinmun a tung ka khuapihte ka gal ngaihsut ciangin ka khitui hong luang keuhkeuh mawk hi. Tua ahih manin, India a om unau sanggam Zomi pihte in hehpihna taktawh nong kansak ding uh kong thum ngetbgut hi. Tulaitak India a om a nu a pa te lungdamsa in hongciah sakzo dinghi uh teh, ci in ka kilamen mah mah hi. Sianu Lam Cing mahmah in zong a zuakna mun theikim ding ahihman in khua hong tunpih nading hong huhkik henla, Tuimang te in zong minam dang hilo bek tham lo in, khuaveng khat a kigamgi lian, logam khokhawm singpua khawm i hihman in a mawhna i maisak ding pen, I Pasian deih mawh kimaisakna ahi hi. Leitung bup a om hong lung hihmawhpih Zomi khempeuh tungah leh India a om hong buaipih Zomi sanggam te tungah ka lung uh dam mah mah hi. I Pasian in thupha hong piakim ciat ta hen. Tunung ciang in Zomi te khat le khat kihuh in, sanggam laizomte zuakna tawh sumzon na i neih khak nawnloh nading in a hong thum phapha ka hi pah hi. Mihing takpi kizuakna tawh sumzonna in cihtheihna leh daupaina hong pia lo dinga, I Pasian lungsim a nasakte i hi zaw ding hi, cih phawk ciat ni.

A nulepa te tawh a kibangin a thuakpih,
Rev. En Khan Hau
Kalaymyo-Kawlpi.

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s