Tuimang Numei No te Vai "Latest News"

Tuimang Khua Numeino te Vai a Lung Himawh Zomi U leh Nau Te, A thu a kicing zek aa gelh nuam ka hih man in hng sau pian in, nana sim tentan mai un.

Den deuh mahmah (April 17th US Central time 10:30-11:30am)?in Lamka phone tawh nih vei ka hopih hi. A masa in Lia Dim Lam Cing leh a u pa tawh nailang sung bang ka kiho uh aa, Nagaland pan hong ciah kik Tuimang khua mi numei no te sung pan khat tawh zong ka kiho thei hi. Tua nu pen tei mahmah aa, a pau siang sensen mahmah hi. “Ka om na ka pute kiang pan kong ciah khiat ding ciang in, a mau hong it mahmah in khitui luang uh aa, a mau a kah uh ka muh ciang kei zong kap ing. Ka omna ten nidang ciang hong paikik in hong ci uh hi. Ka om na ten hong it mahmah uh aa, nuam mahmah uh hi. A maupau tawm tawm thei ta ing” ci hi.

Tua khit ciang in, siama Lam Cing leh a u pa kiang ah, Tuimang pan hong pai papi te hopih nuam ing in vasap sak un ka ci aa, a mau zong va sam pah in, papi te sung pan a mai kai zawdeuh a hi, kum 15 sung khua sung aa hausa a sem ngei (hausa lui), tulai tak aa a khua sung vua hausa lam ah thuvanpi (a dwinzimoe) a sem pa ii pa a hi Pa Go Za Dal tawh tawlpi khat kiho in, interview kabawl hi. Ka dot na leh?a ma hong?dawn na hih a nuai aa bang hi:

Dotna #1: No Tuimang pan papi bang zah Lamka va zin to na hia vua?

Dawnna: Pasal 8 zin to ung.

Dotna: #2: Naupang te Nagaland pan a kim un Lamka hong tung khin maw?

Dawnna:? A vek un cidam tak in hong tung khin ta, kimu khin ta ung. Ko tawh om khawm ung. Naute a kim tak in Lamka hong tung khin uh a hih man in lungdam mahmah ung. Zing hiam ?thai hiam ciang khua lam zuan in ciah kik?sawm ung.

Dotna #3: Naupang te vai tun na ngaihsut na uh bang dan a hia?

Dawnna:? Thusia omlo aa thu hoih tawh ki hotheih?ding sawm ung.

Dotna #4: Naupang ten bang khawng hong gen uh a hia? A om na vuah nuam sa maw? A mau a kizuak dan mah maw?

Dawnna:? Naupang ten bel a om na te uh nuam sak tuak mahmah uh, a om na te un, hong ciah ding uh ciang hongkah kei uh ci in, letsong khawng tampi hong pua sak in a van bang uh gik zawzen. Nau pang ten bel a kizuak dannin gen kei uh.?Lamka ka paitoh ma in zong ka tanu bang tawh phone sung aa a kiho zel hi ung. A om na ten phone nei in tua tawh a kiho zel hi ung.

Dotna #5: Tua a hih leh, naupang te kizuak hi cih thu koi pan hong gingkia ahia?

Dawnna:?? Hih thupen, ka khuapih te kiang aa a gen khat in, na naupang te uh hi cih khahkhiat le uh cin, mi’n ut bang aa hong bawlsak ding hi, hong kizuaksak hi. Manlang in kankhia in la kik un a cih ciang, ki lung himawh gawp in, Pa Tuan Za Dal va zin to pah aa, Nagaland aa a tanu om na ah va pai hi. A tanu a lak khiat sawm ciang in, a kem ten “Ko sum 5000 tawh ka lei uh hi in, tua zah nong piak loh in hong mawk piak kei nung” ci uh aa, Pa Dal in, ken tua bang sum nei keng, ka tanu ka zuak la hi kei in ken sum tawh tan zo kei ning, hong puak nu tawh nana kiho kik un a cih teh,?Pa Dal in a tanu hong ciahpih thei hi.?Tua pan pa Dal hong ciah ciang, ih ta te hong kizuak sak na hih tuak mawk ei hong ci aa, tua ciang ko zong lung kham leh lung hihmawh lua aa hong ki thawi khia ngeingai hi ung.

Dotna #6: Tudong mah pa Tuan Za Dal in a tanu pen siama Dim Lam Cing ii zuaksak hi mah a ci lai maw?

Dawnna: Cilai mah inteh.

Dotna #7: Tua a hih leh Pa Dal gen pen a man mah maw? A ta nu a kem ten sum tawh Lam Cing tung pan lei ung cih dan lian aa gen maw? A hih kei leh midang tung khat pan sum tawh nana leisawn dan maw? Siama Lam Cing gen na ah, ka koih na nupi nu kiang ah a tanau te khat in kei kiang ah khat hong omsak in ci aa a nget leh naupang te khat omsak in tua a lungdam na lah na aa, sum 4000 hiam 5000 hiam khat ka koih na nu kiang ah a na pia dan hi. Tua agen na hi in teh ci hi. Pa Dal tanu om na te’n Lam Cing tung lian pan 5000 pia aa ka lei uh hi ci lian uh maw? A hih kei leh, sum tua zah tawh ka lei uh hi ci lel dan uh maw?

Dawnna: Tua lian bel thei keng. Kei lah a mun a mual a vapha hilo ka hih man in, gen thei lian keng.

Dotna #8: Bangbang a hi zong in, thunung thu ma om thei aa, khat na ah, a kizuak lo a hih phial leh zong naupang te tukum sangkah zom thei lo, laihuan kha lo aa kumkhat a sum ding uh suak ci leng, na khuapih te uh lungkim ding maw?

Dawnna: Tua bel hi mah a hi ve. Bangbang a hi zong in naupang te hong ciah kik thei uh a hih ciang, thu hoih thei thei ut ung. Ken zong lawm leh gual te bang ciang hiam khat genpih thei ning.

Dotna #9: Tun ih thu laigil pen, Pa Tuan Za Dal in Dim Lam Cing in ka tanu hong zuaksak hi ci aa, Lam Cing in lah ken kua mah zuak peuhmah keng. Ka it leh ka deihsak luat na hong kitel khial, hong ki holh thawh?hi ci a hih man in, a lang a lang ii gen na a um pawl om ding aa a um lo pawl om ding ci leng, ih thu siang nai pha lo a hi ve maw?

Dawnna: Tua dan bel hong suak phot mah ahi ve.

Dotna #10: ?Leitung mun tuamtuam aa Zomi te’n hih thupen hong ki lung hih mawh pih mahmah aa, Zomi kipawlna zong leitung gam 10 val bang ah om ta a hih man in, tua te tung ah kei telna dandan nana zasak sawn ding hing. Tu’n Lam Cing phone zang aa kiho ih hih man in, na ciah ma un, no khuapan Lamka aa om papi teng na kiho lai un la, na kikup na tung tawn un, nong theisak nop deuh uh a om leh phone?tawh zing ciang hong hopih un. Ka phone number pen ———— hi. Kei theih nop pen a kua a kua lam ah pang lo in, thu man thutak a thei nuam hing. Thu man thutak thei leng tua tung tawn in ma nawt dan ding ngaihsun thei pan ding hi hang. Na tun na te phone number nong pia thei diam?

Dawnna: Hong zongpak ning ei —- zong keei na pi’n muzo pak lo.

TUA?KHIT CIANG: Lia Dim Lam Cing ka hopih leuleu aa, “tun na vai uh pen, Pa Tuan Za Dal in a tanu zuaksak aa hong ngawh aa, nang lah zuak peuhmah keng ci na hih man in, hih thu ih tel kan khiat ma teng? athu? a siang nai lo dan hi mawk hi.

Dotna #11: Tua Pa Dal ii tanu a kem ngei te ken ka hopih thei ding hiam? A min leh a number uh nong piathei diam? English a pau thei ding uh hiam?

Dawnna: A min ——- hi in, a phone number? ———— hi. Ko bel Naga pau ngen tawh kiho ung. English a theih leh a theih loh tel lian keng.

Kei dawn kik na ah, hih number tawh lawmte tung huhna ngen in tua nupi nu nana hopih sawm ding hing, tua pan ih thu hong kitel zawdeuh ding hi. Zomi sung aa makai lam ten hih thutawh kisai thu man thutak akithei nuam hi, na ci ing.

Tua ka kiho sung mah un, ZRA makai ten numei no teng leh a pa te uh ah interview lai tak hi aa, Lam Cing zong interview uh aa, numei no teng zong interview in, numei no te pa te zong interview dan uh hi. Tua thu ka theih ciang in, pa Go Za Dal kiang ah, hehpih na tawh ZRA makai te nana hopihsak in la, a mau kiang pan a mau muh na dan zong za nuam ing, cih na vai khak ing.

Tua teng tawh kiho hun pen nai khat sung bang hong sawt in, khawl bawl phot ung.

Tu ciangciang kei muhna ah, a thupi penpen naupang te a kimtak aa nu leh pa khut sung tungkik ahih man in lungdam huai mahmah in mu ing. A thu a la pen a kician thei pen aa tel kan beh lai ding kisam ding in mu ing.?Lia Dim Lam Cing in naupang te a zuak loh pi, kim leh pam pan hawlhthuah na leh kam lenglawn peuh up khak na tawh hih ciang a tung ih hih leh, naupang te mailam ding tampi a subuai, nu leh pa te khitui nap tui a luang sak suak ding a hih man in dahhuai leh khasiat huai mahmah?hi. Ih deih loh pen naupang te a kizuak kha takpi a hih leh zong a dah huai mahmah thu hi ding hi. Hih thutawh kisai in,?damdam in a thu?tel kan toh thei tektek ih hih man in, a sawtlo in, thuman thutak hong kilang ding in lam en ing. Tua hun ma sung in “ki mawh sak luatna” leh “ki diksak luat na” tam gen nai kei phot ni cih hong hanthawn nuam ing.?

A thu a la a kicing zaw a ka theih dandan in mipi tung ah hong pulak sawm ing.

Zomi te ki it aa?khantawh ding?leh picin semsem ding?deihsak na tawh,

Chin Do Kham
USA

Source: ZONET

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s