UZO President hi leng……………..

Lawm leh guolte aw, tam atunga thulu kipia apat na ngaidan giltah leh i nam, i gam adi’n i President in bawl leh hoiva nachi na lungsim a nana puonat tinten a um leh hing theisah in, tamna na gel nuom sih lezong, admin@zokuomthawn.com ah hing thot in.

Na min leh address zong hing giel tel thei lechin i deithusam ahi nalai hi.
Tamna lai hing kipete pen nengkhat zong thelthang lou in I President tha penpen ki thot diing hi.

Na ngaidan tam anei a comment kichina ah sun thei ahi. Lungdam.

T. Zamlunmang Zou
Administrator, Zokuomthawn.Com

UZO PRESIDENT HITALEENG
Wed, 04/16/2008 – 18:35.

President a telching a ka um ni in kei hing telchingte kung ah hichin thu kagen ding hi.” Awle Pu. Chairman leh member dei umtahte amasa in thugen na hun hoitah nang pia zia un kipa huai kasa hi. Tunia UZO president ding a telching a ka um hi, keima pilna leh theina sang tungtuang zia hilou in lawm leh gual noute hing deisah nazia liauliau ahi zia in kipa thu kagen masa hi. Tuania tana peikhawm te hi gam leh nam ngainate leh gam leh nam a ding a bang kabawl thei chi a peikhawmte ihi ua, mimal tah a et in zong mi muan huai leh za um pipi ihi ban uah imel uapat ham leh nam a ding a shi ngam te ihidante uh akilang hi. I mel uapat pasal si leh guam khat ah dam leh mual khat ah chi ngen te ihi zia un zong hamuan huai kasa mama hi.

I Zougam leh I Zounam khangtou lou dante ka et chiang in ka puana in khangtou nading kangai tua chiang in huphul huai kasa dehdeh zel hi. Hinan leh igam leh inam din mun ka et chiang in huphul a kilepsan thei hi in kaki thei sia, Igam leh nam eiman I et kawl lou a ikilepsan leh koimata in ang etkawl sah sih ding chi ka thei zia in ahasa leh anop a I gam leh mipi te kung a umzing ding kahi chi kaki thei tha kia hi. I gam leh nam siamtha leh khantou nading a UZO min a kal suan te ihi ua, Hangsan leh dihtatna, gim umna leh taimatna tawh kithuam tha ding in koipou tunia tana um teng leh izou mipi te kang chial hi. Adia in tunia tami mun a offige bearerte leh tel khalou te zong tel a I umlou zia a UZO kinua heisan mai lou a, Lamkaite chinlana a tawsawntu leh inam a ding a UZO kalsuamna a theitawp sua ding in khang chial kia hi. I Zou thupil in “Suangpi zong suangta’n akamlou leh det sih” ana chi khu thei zing a, aning a suangta kana khat hi sawm ding in zong iki chial sawn sawn uhi. Atawpna ding in Zougam ei ahia koipou neitu tan tang a igam leh nam hi itu itate a ding a tenna nop leh khiatla huai, hamuan huai lehy bit a isiam ding uhi ka vision ahihi. Ka lung dam e.

UZO President a tel chinga ka um apat a kabawl masat pen ding ahile Hun lemchang masapen ah office bearer teng committee ka neipi ding hi. Tuana kathu poimaw pen ahi leh Zou taten hun peisa nam bang a malana leh kal suanna ana kinei lou zia a tunia gual ki phala ahi zia in tuban kum sawm/sawmni vel hing tung chiang a mi namkhat bang a Zou tate I dingkhiat thei nading un policy hoitah kanei a tua ka policy hi keima mimal policy hilou in gam leh nampi khangtou na ding policy ahi zaw hi. Tua Policy ahile tuban kum 10/20 chiang a Zou tate ham leh nam khat bang a ikhantou thei nading uh ahi hi.

1. Zou tate I khangtou theilou na pen uh ahileh economic a I khangtou theilou zia uh ahizia in Singtang lou hou a ne hawlte adding in bulei bawl sang in sumsuathei haichi lei habawl a bawl ding in pan kala ding hi. Haichi leh loulam na sem theilou te a ding in gan khawi lam a pan hala ding in ma kala ding hi. Mihing khatpou pou sum leh pai ineilou seng leh hangsanna akinei thei sia, Sum leh pai ing nei a , I ut ideite ing lei thei chiang in I lungsim ang hangsan in ma aki sawn zel hi. Eite zong sum leh pai inei nading un nasep lam a itaimat ua, I taimat na un ga hoi asua thei nading a cashcrops leh gan khoi lam a habawl a I bawl uh angai hi.

2. UZO chauh hilou in ZYO leh ZSP te ka puahtha ding a singtang leh khawpi sung a Zou khua chin ah active tah in ka um sah ding a , UZO malana leh kal suanna himhim ah khawchin in bang kim atheiding in ka puang khia ding hi. Lamkaite leh mipite lungkitua a kal isuan khawm lou uhleh mi aki pha ngaisih ding hi.

3. Singtang khua Hausate hi khawsung thuneipen ahi zia in akhaw mipite economic a tuban kum 10/20 chiang a singtang khua teng mizawng pen in zong inntung langva a khuh thei nading khawp a khangtou nading a nasep leh taima ding in thu kapia sah ding hi. I Zougam economic khangtou nading in singtang economic a khantou masat angai hi. Singtang economic khangtou nading in Singtang Hausa ten mawpuana bangtan ekhat anei ua, tua a maw puana uh ahile akhua leh tuite nasem tam ding a asawl thei ahihi.

4. Education hi gam leh nam khangtou bulpi pen ahi zia in zougam education system tam bang in ka bawl danglam ding hi. Singtang khua neu pen ah zawng school katbe a um thei nading in Mission( Hattuam ) lamkaite education policy ka siam pi ding a, tuachia hattuam in khaw chin a school nei thei nading in Khawkhat a hattuam school min a school ni um theilou nading in keima kaki pei vetvut ding hi. Hattuam school apat singtanglamte adding in khantouna hoitah Pasian gualzawlna muna thupitah ahi thei hi. Tualeh khopi sung sang naupangte adding in dantha ka siam ding a tuami dan ahi leh Zougam Education Vision 2025 ahi ding hi. Z.E.V 2025 siltup ahile kum 2025 ah Zou tate state leh central sercive a officer sang bangzat ekhat umnan ding ahi. Tuami tang tun nading in Zou sang naupang khat poupou class viii apat a tunglam teng aniam pen a 1st Div. Apass teitei ding ahihi.

5. Politic hi igam a a khantouna leh masawnna hingtuttu ahi thei nading in igam MLA te houlimna kaneipi ding hi.a, Constituancy sung a Zou taten state leh central solkal apat a itanvou ding ua hingpeite aneng athem a imu thei nading uh kangaitua pi ding hi.

6. UZO hi NGO khat akihina bang in I zougam a central leh state govt in scheme tuam tuam aneite zah kanat ban ah zou taten inu ding ua kilom te I zou khut a alut tei tei nading in pan kala ding hi.

7. MLA te hi gam leh nam mipite zia a Manipur sawrkal Vaihawmna innpi (Assembly house) a lut thei uh ahi zia un mipite kunga athuchiamte uh alawhchin sah teitei nading un ka maka ding a, a thuchiam a dinglou te ahi leh hangsantah in gina ka nei ding a, tuama athusimlou uh leh akit chiang in UZO support ka pe sih ding hi. UZO hi MLA te khut nuai a kun ahia, MLA te hi UZO nuai a kunding ahizaw hi. Hinanleh MLA ten ngam leh nam ngaina tahtah a akalsuanna te uh UZO in full support akibawl dinjg hi.

8. Zomi Council tungtang ah zou mipite ngaidan aka nasa a, a khenin zomi council zawp hoi asah lai in akhen in ahoilou na tampi aki thei thou a, Kei kangaidan in Zomi Council hi zawplou sang in zawp hi ahoizaw in ka thei hi .Azia pen I zougam chinan lei zawng ei sang a gam neitu um ahizia in dachiang hun ngaitua na tawh zawp ding mawng ahi hi. Hinanleh Zomi Council zawp chi vang a I zou nam hina beisah leh ngaihsah lou a um ding china ahisia, Zomi Council umzia dihtah ahileh Manipur a singtangmi ten musit leh nuaisia a umlou nading ua pan khawmna leh kigawmna min ahi mai hi. Tualeh Zomi Council a abul phut leh bang kim a vaisaite hi Unau Paitete ahi ua, Unau paite te zawng Paite Tribe akichi tuam kia uhi. Tuami umzia ahileh Zomi Coungil chipen nam tuamtuam ki khaikhawm na min mai ahi a, Ei zou tate zawng Zomi Coungil sung a tribe khat ihimai uhi. Tua zia in Zomi Coungil hi a theisiamlou ten zong maw soisel lou a, Zomi CounCil sung a namkhat ihi zia un inam uh Zomi Council sung a nam za um leh nam thupi a isiam sawm ua pan hala a ila ding uh ahizaw hi. I Zou mipi ten ithei ding ua poimaw mama khat ahile Zomi Council sung a umteng hi unau khat hinanlei “Kamsung a lei leh ha zong kikei kha zel” ahizia in kiniel leh kihau nikhua chiang a kami kasa kichilou theilou ahi chi thei a Hunhoilai a imi isa khantou nading a thei tawp isua zing ding uh ahihi.

9. Zou tate hi itenna zougam ngei ah aanou si a kisi akitam hi ka puana mama a, Imi isa midang te khut thua a shi leh liam atua uh chi kabil ang tung ngei ngei leh ka ann ne lai hi lengzong khutsil manlou in kadel pai ding a, athu atawp nasang ka khawlsan sih ding hi.

10. UZO President ding a telching a ka umzia hi keima pil leh theina azia hilou in Pasian lem guatna a mipiten keima a gam leh nam khangtou leh masawnna ding lam etna sangtah nei a telching kahina bang in, Izou nam izougam hi tuban kum 10/20 chiang in nam pil leh nam thupi ihithei nadingin tami NEW ZOUGAM POLICY 2025 programe tawh zougamtha kasiam ding hi chi mipite kung ah ka gen ut a , I gam leh nam khangtou nading in policy leh plan hoitahnei apei angai hi. Zougaal zaw apat ilamkaite un policy hoitah hingnazuipi leh uh tuniin Zou tate sangpi akitrung tading hi chiin kangai tua zel hi. I lamkai masaten tambang policy bawldan ana theisih nanleh ei tulai khangthaten policy bawldan ithei uh chau hilou in policy hoipenpen leh igam leh nam mipite zuithei ngeiding policy bawldan ithei ta ua, a theilouchauh zong hilou in atah a bawldan leh bulpat dan zong ithei nalai uhi Pasian in Zou tate mibang a ding khie ding in angdei ta chi akilang hi.

Tualeh tunia UZO vaisaiten I thei ding ua ka dei khat ahileh I lamkai leh vaisai masa ten UZO hi mimal hamphatna mu nading in a na buaipi mai thei ua, hinanleh tuabang mimal hamphatna del a UZO huangsung a hing lut I umkha uhleh I lungsim uh I hei dang lam angai ding hi. UZO hi nampi khaikhawmtu leh inam a ding a nu leh pa din mun a ding ihi ua, taten nuleh pa kung a aum chiang ua hamuanna,bitna leh lungdamna amu bang un I Zou taten ei te(UZO lamkaite) vaisaina nuai ah hamuanna, bitna leh masawnna amu thei nading un gam leh nam ngaina kichi a tana peikhawm ten itheina te, ingaituana leh izilnate thawkhawm a pan ila uh a hi. I Gam leh nam tungding chiang un mimal leh nam bang in koiman ang musit ngam sih ding a imiisa ten hamuanna leh bitna angmu pan ding uhi.Tuachia mimal chinte hamuanpi tham a UZO in ma ila chiang un mimal chinte munchin ah nasem leh nehawl in ang pawtkhie ngam ding ua, anasepman uh hoitah a ang mute uhi mimal khantouna ang hiding a, mimal khangtou leh hausa tampi ang um chiang in gam leh nam khangtou ihi mai ding hi. “UZO damsawt gen”Ka lung dam e.

By. T.K. Tythool.
Aizawl Mizoram.

UZO President hileng

Mr. Khai Minthang
Oxford, Mississippi

If I were the President of the United Zomi Organization (Old version, I could not keep myself away from loving it), I will certainly acknowledge the honor, responsibility, power and intuitive love (as I always do) of the community. I will be so honored by the fact that I am the first person of my community in times of war and peace; I will not relent in defending my people wherever it takes. My community will not be humiliated or intimidated by forces of evil in any form or in any condition, on my watch. I will be the first person to feel the joy and sorrow of my community. I will be a beacon of hope to the hopeless, savior to the bonded, food to the hunger, law to the lawless and everything to everyone as St. Paul says, “I have become all things to all men, that I might by all means save some.” (1 Cor.9: 22)

I will inevitably try to focus on changes in my community from good to better and best. I will strive to be the agent of change in this contemporary social transitional period – a period from pre-history to history, a period from animism to monotheism, a period from darkness to light, from head-hunting to heart and soul hunting, and from barbarism to civilization. I will acknowledge and follow the leadership-style of the Prophet Moses, whose life means a lot to us:

“Taanga Mosi lamkai banga koi e ham hinna muna;
Ahing pui di`ng jan khomial pan khovah a?
Lampi dih a hing pui a, khawlmun nuom a hing pui di`ng;
Hing guolzawl in Mangpa aw makieng hoi!”(1)

As a Chief Executive Officer (Leader): I will assume the role of a leader in all spheres of the UZO activities. I will know and acknowledge that I am the chief executive officer of the Executive body. I will take care of my Cabinets and their duties, make sure they do their very best on the job. I will acknowledge one of the principal purposes of my Cabinet which is to advise me on any subject I may require relating to the duties of their respective offices.

Being the apex body of all the Zou organizations, I will maintain a healthy and functional relationship with departmental organizations such as the Zou Youth Organization, Zomi Sangnaupang Pawlpi, Zomi Lai Saipawlpi (ZLS), etc. I will seek an opportunity to collaborate with the United Zo Organization, USA, Malaysia Zo Pawlpi (MZP) and figure a way out to delegate each other in annual sessions or conferences.

As a leader and the President of Zou tribe, I will survey all our settlements within my territory. I, with all my cabinets, will visit all the Zou villages and settlements within the first 150 days I assume office, and will have every important records systematically and efficiently. I will have the opportunity to visit those living in the Indian mainland cities, at least the four metropolitan cities. I will give honor to one honor is due and tribute to one tribute is due.

As a Lawmaker: I will acknowledge my duties and responsibilities as a lawmaker and lawgiver to my people. While upholding our heritages and our traditions that has been passed down from our progenitors, I will do my best to contextualize, interpret and apply the law and the governance of my people in a contemporary format/version. I will also acknowledge the importance of updating the Constitution and Custom of my community to the contemporary world.

I will be very comprehensive and elaborate in dealing with the intra-community issues that may affect the lives and practices of my people. I will find a way out to place the Thangkhal movement. I will tell them that they have a vital role to play in the UZO and will assign them some kind of department to uplift their area of dominion. I will tell them that Thangkhal is one of the dialectal accents of the Zou dialect. I will also tell them that no dialectal accents such as Haidawi, Khuangnung or Gunngal does not and will not run for any recognition, but will do everything to defend and develop the tribe with their teeth and nails. I will not relent in defending the interest and welfare of the Zou community wherever it takes me. If I cannot pursuade, I will not give away the Thangkhal accent to them because history knew and have recorded that Thangkhal is not and will not be a tribe, but one of the accents of the Zou dialect. If they insist, I will make sure that the cannot have it for their recognition, but I will also give them a room to choose a name for their recognition, never Thangkhal. If this should happen, I will take my dialectal accent and the people who speaks with pride and honor.

I will pay a very special attention and take utmost care when I am confronting with inter-communal issues. I will seek the advise of the educated, Think Tank and the experienced individuals or groups when I am confronting with foreign affairs. I will honor the intellectual and students’ forum and organizations and their ideas – spoken and written in hard or soft format. I will try to find divine and human favor to any issue I am in notwithstanding, the fact that I will not be able to please everybody. I will be the true representative of my community’s interest and concern.

As a Commander-in-Chief: I will acknowledge that we are living in a violent and hostile environment, but we are not a violent and hostile community. I will acknowledge that our enemy is not the forces of other community, but it is the forces that tries or wants to dismantle our interest and our security. I will acknowledge the words of MK Gandhi that all through history there are murderers and tyrants. For a time they seemed invincible, but at the end, the always fall. I will tell my people that tyrants or murderers such as Hitler or Germany, Pompey of Cambodia, Saddam Hussein of Iraq, and many other have chosen to take up arms and committed genocide without mercy. For a time they seemed quite invincible and powerful, but at the end, they have fallen nowhere, but against the conscience of humankind. The world is better of without them.

I will acknowledge that we have been beaten and murdered mercilessly from time to time, but we do not retaliate, nor do we fail to engage in peaceful dialogue with them. I will remember and revive what MK Gandhi have spoken: “Whatever they do to us, we will attack no one, kill no one, but we will not give our fingerprints, not one of us. They will imprison us, they will fine us, they will cease our possessions, but they cannot take away our self respect if we do not give it to them… I am asking you to fight. To fight against their anger, not to provoke it. We will not strike a blow, but we will receive them. And, through our pain, we will make them see their injustice and it will hurt as all fighting hurts. But we cannot lose, we cannot. They may torture my body, break my bones, even kill me. Then, they will have my dead body, not my obedience.”(2) I will acknowledge that 91% of the anonymous voters of the Zouworkshop (Members only) and 81% of the Zokuamthawn’s (Open site) straw poll about the Zou victims of the Thadou-Paite conflict and the Zomi movement that followed suit, do not support the movement before some sort of customary compromises has been made. (3)

As a Judge: I will acknowledge that I am in-charge of the Court of Justice. I will give equal opportunity and honor to everyone. I will count value and honor with the individual‘s principle, but not by social status, economic status, or intellectual status of an individual or group. I will, however, give them the opportunity to exert their talents and potentials for the cause of our tribe. I will always maintain a working court by demonstrating equality before law in word and in deed.

As a Representative: I will represent my people in times of war and peace. I wil represent them to the government and to the other tribes. I will make myself available to them and for them whenever they need me. I will be a beacon of hope to the hopeless, savior to the bonded, food to the hunger, law to the lawless and everything to everyone. I will speak for their grievances to the designated officials and faithfully execute my power, honor and responsibility for them. I will pay a very close attention to the advise of my cabinets, opinion polls, Think Tank, Advisors, etc. of my people when making tough decisions. I will never ever represent my people against their conscience, and for their common welfare. I will never misrepresent my beloved people.

Finally, I will acknowledge with pride and honor that it is always worthy to live and die for my people.

************************************************

Ref:

1. Manlun, Zamkholian, Nampi Suongphum, ….Recording, Lamka, 1999
2. Attenborough, Rechard, Gandhi, RCA/Columbia Pictures home Video, Burbank, CA 1990
3. http://groups.yahoo.com/group/ZouWorkshop & http://www.zokuamthawn.tk/ A straw poll was taken on March 26, 2008 with the Zou Workshop which was followed by Zokuamthawn. The figure/percent cited here was as on April 04, 2008.

UZO prez hita leng……
Submitted by joel_zo on Tue, 04/22/2008 – 17:05

1. Zou khuo/gam leh Zou omna te a thautawi/Singneimi/sepai te omdan ka enzui gige dinga,koima Zou mipite tung ah ka noptaal/nopchet sah sih ding hi.

2. Unau Thadou-paite gal a Zousalpha mi 50+ shite Theigigena ding in Bang ahiei(sports complex,Memorial hall,etc.) khat tung ding katum ding a,mawneiloute tung a gamtangte kung ah Zou pu-le-pa tawndan bang zel in a tung uah vai ka hawm ding hi.

3. Burma,chandel,sugnu,singngat etc. laha zou omten kithuzahna(Nopni-Dani)/communication hoitah a neitheina diing un theitawp in pan kala diing a,UZO pen India chauh hilou in Khovel pumpi(global) a Zou/Zo omte huop in siem vang in,mipite ngaidan lakawm in global Zou/zo ten min thakhat a zattheina ding un pan kala diing a,Burma ZO leh India ZOU te alphabet/spelling in ka khensah non sih ding hi.

4. Zou sung a thuhamsa/lungdonhuoi thute a om chieng in church Leader te leh studentte dot masah pen in kanei ding hi.

5. Election chieng a Phung leh Taang a ki daidanna suhbei kasawm ding hi.

6. Zou hausaten buoina/hamsatna anei ua khuo/gam a zuoh chieng ua,UZO theipina toh zuoh ahitheina ding in pan kala ding a,thauvui-thautang zang a Zou khuo/gam suhbuoi a omte nasahtah in pan kalahpi ding a,Zou khuo/gam a kibelap semna ding in zong han kachiem ding hi.

7. Khochin a UZO,ZYO leh ZSP unit a omtheina din hanchiem vang in,kumkhat sung a kipawlkhawmna khat unit,Block leh Branch ten a neitheina ding un pan kala ding hi.tualeh,Zou/Zo omna zousie a Organisation kibang zat ahiteina ding in zong pan kala ding hi.

8. UZO kivaipuoh dante mipi thei din tang koupi vang in,thautang hatna leh thagum toh vaihawmsih vang in,mipi toh kineel/kihou thei in omzaw vang in,aneu-alian a kibang in ka bawl ding hi.

9. Sangnaupang Cl-ix-xii tan Zouham laivuonna(Exam)na a Haidawi ham chauh hilou in Zouhamteng(i.e.Thangkhal,Khuongnung,etc…)te zong zatthei ahina din ZLS te toh pan kala ding hi.

10. Burma Zo-India Zou kikal a kihuzahna leh kitanauna hoisem a omtheina din a kisaipi MLA/MP kung ah Behiang khopi International Trade ahitheina din ahitheitan in ka phut ding hi.

Joel Lianmang, India

UZO PRESIDENT hileng
Tue, 04/22/2008 – 17:02.

UZO President hileng chimawh pen hi thei pai saam lou ding in thei ing.President post kitu mi nempi lah a telching kama? uncontest a ching?nominate thaw a telching kama?Telching a ka umna san leh kaching thei dan ngai tuo masa vengveng vang in ka mipite deilou a tel ching kahi khah leh ka post la lou in ka um jaw ding hi.

Tuochilou a kami kasate deina a UZO President hi leng maw :
Pasian buon vang: Leng Solomon bang in Pasian kung ah kamipi te Ama deilam aka pui huoi thei na ding in ki siensuo vang in,pilna leh juol jawl na ka ngen masa pen ding hi.

Gensietna: Mipi tam jaw thamte deitel hinanleng ang deilou,ang gensie,mawhmat nang sui leh ang housie ding phelum pul bang den kei ding ahina ah lungduoitah leh theina chiim tah toh panla in , theisiem lou te theisiem sah ka sawm jing ding hi.

Sum leh pai: Pawlpi in sum leh pai hau lou ding chi theisa ahiman in keima neisa seen khoh salou a nnasep kapat pai kipha maw va.Tuoleh Pawlpi ading Sum leh pai bang chi sui ding chite ngai tuo pai in suh theitheina su in,dawl theitheina ah dawl in,sep theithei sem in sum mu thei nang lampi siel pai vang e.Sum leh pai lou in lah bang ma hithei lou ding a.

Vaihawmna: Innsung/innpuo, midang, jat/nam dang te toh kal ahita jong in vaihawm na khat poupou ah feltah,kichuptah leh thudih dinpi in leh daan toh kituoh in vai kahawm jing ding hi. Hinanleh a elpan nuom leh daan kalnuom pawl nempi um ngei ding ahina ah, tuote jieh a kithasietsuo lou in, guptuom leh paituom neilou kei in adihna sui in vai ka hawm jing ding hi.

Zou milip/mising: Zou mising tam ta mama a munchin leh gamchin ah- India sung state tuomtuom ah, district tuomtuom ban ah gam dang te ah jong ki um jeijai ta ahiman in vaihawmdan, kivaipuohdan ah tanvou kituoh tah leh hawm siemtah in vaihawm in nna kasem jing ding hi.

Zou politics: Lamka to Singngat leh akim vel guoh ah Zou politics ka concentrate mawngmawng sih ding hi. Kawlgam leh Vaigam ah Zoute tamjaw tham kithe thang ahiman in ahuoplian theipen in leh umna -heina chin ah pum khat hina , tui bang luong khawmjing ding khu ka tup thupi pen khat ahi jing ding hi.

Zou ham leh pau/ beh leh phung: Zou haam leh pau tuomtuom 7 leh be leh phung 44 sang a tam jaw umhi(UZO Constitution 4th Edition ). Ham leh pau jieh ahilou leh be leh phung jieh a kidei dan nate suhchimit a phiet mang a hi ding hi.Tamte jieh in pai tuom,guptuom ,koituom leh ning khin tuom a um sih ding a tuolema in Zou sung ah tamte jieh a kidaidan na um lou nang in mipi te kung ah campaign bawl ahi leng jo bou ding hi.

Zou sung: Zou sung thu le laa ah jat/nam dang te kaki interfere sah sih ding a,a thu uh jong kala sih ding hi.Tuoleh Jat/Nam dang te sung thu leh laa ah jong kava intervene dieh sih ding hi.Zou sung a thu leh laa lian pen leh sang top pen jong UZO in thutop a bawl ding hi.

Zomi sung; Zomi te ki punkhawm na ah Zou representative in ka ding jing diing hi.Zou leh Zomi interest ka tang kou piding a,Zomi leh Zou mipi deidan te leh hoisah te peipi in ka dinpi bembom ding hi.Consensus a thu leh laa lel ka dei jing ding hi.

Dihtatna : Nampi lutang kahiman in ka seppi te toh sum leh pai, thu leh laa, vaihawmna leh kivaipuohna jou sie ah dihtat tah in hinkhuo kamang jing sawm tetaw ding uhi.Dihtatna in Nampi atoi sang ngal a.

Zou Intellectual Group ; din khieh ahi ding a munchin leh gamchin a Zou- pil leh siam te member ahi jing ding ua,thu leh laa poimaw te Innpi ah 2vei ,3vei tei Debate ahinuo chieng bep in thupuohsah na bawl ahi bou ding hi.UZO lamkaite thu leh laa guoh lah hilou jo in Zou mipil leh siam tahtah te thu leh laa, angaidan te uh jong khop khawm ahi jing ding hi.Apil asiam,ahau leh neijou,bawlthei deute jahdan siemtah in jang in Nam khuompi detsahtu ahi jing ding uhi.

Zogaal Hall ; Amin ijah leh chimul thou jieng, iva mu leh nuijat huoi,dahuoi in katha suoh sah.Nampi khat in mipi kipunkhawmna dia kinei,hasat beidong ni a tun nang , asi amang khat ki ngah nang a ki nei tuni tan hichi diang duong .Fund tamtah kisui in ki mu nanleh khat leh ni tawl hawm a tum mang va chet,Zou ka ngaina,ka it chie lah guol dung guol vai a ki tom ngap na lai set uh., tuo bang mite pen Nam lamkai ahina uopat switch off a hi paipai lien ding hi.

MLA ; Zou te buoina bulpi khat, kikhenthangna,leh a bawng bawng a ki etna pieng sah MLA Election ahihi. Zoute khan maw bawh khat jong asuoh hi.Singngat Constituency a MLA pen Zou te a dan in ki koi hi, hinanleh khatvei tang khatvei tang lou jel.Zou mipiin hoi asah, adei leh dihtat asah penpen mi khat a ding diing a fair tah a ching sah ahi jing ding hi. Sum leh pai thethang chite um lou ding,tangval te jah ngai lou ding.Dihtah leh kithutuo tah in ding in pang khawm pou lei koi e bang hing law ngam phuot ding .
Tuoban a………………………………………

S. Thangsuonmung
Delhi
………………………………

UZO President hi leng…

1. Singtang a i khuo hausate kuungah na khuo uh lungsiettah in kem bit unleh, hamphatna umte adihtah in zang unlen, a hi theitan in na gam lei tang uh hig zuo sih un chi’n ka hanthawn masa pen ding hi.

2. Gungal lam a i mipite dinmun, Zou People Council pen zong dan bangtah leh i nam damna diing ngaituona’n kihoupi vangin lemna leh muonna a um theina di’n hoitah in pan kala ding hi.

3. Site tuom tuom leh mipi ngaidan a laigeldan apat kimute i et chiengin Zou mipi 100 lah a 99 te pen Zomi Council a i updan lungkim lou in ki thei hi. Tuo ahiman in mipite ngaidan a tha in ka ban kup suo sawm dinga, a hoi theina diing lampi um penpen zui ka sawm ding hi.

4. Lamka buoi lai a i mi i sa hinna taante thei zingna leh melmu sil khat be ka bawl doh sawm ding hi. Tuotham lou in tam toh kisai a khutkhielte tungah ngaidam or thupha ang tawi uh ka phut ding hi.

5. Apoimaw a ka ngai kia khat ding ahileh sil khat bang khat bawl chieng a i poimaw zing uh, ZOGAL HALL pen fund mu thei theina ah ka sui dinga, akin thei lam a a etlawm dan khat be tun doh ka sawm ding hi.

6. Be-le-phunga vai sai lou in, kei ban a ka mipite hing pui huoi thei ding koi a um ei chi’n lamkai di mi ka siem ding hi. Mani gilpi khuollou in mipite leh ka nam damna di’n vai ka hawm ding hi.

Lungdam e.

T. Tungnung, Malaysia

UZO President hileng..

Sat, 04/19/2008 – 13:56.
If i were the president of UZO, i’ll stick to the clause of UZO Constitution which states “ONE MAN ONE POST” and straight away disqualify the nomination file by anyone holding morethan one post simultenously.

Cicily Tungnung
Delhi

UZO President hileng

Tue, 04/15/2008 – 16:50.
U.Z.O. President hileng igam ah Tangval Nunga pil na nei leh neilo chi lo in Gamtuam ah Sumlo ding in solthei na Lampi hol Vang in Sol khe vang Tam soljo phot leh Zogam ah Sum tamluut himei ……..he….he .hi…. hi………

UZO President hileng
Fri, 04/11/2008 – 09:12.

1. Amsasapen Zo tate gawmthei nading in Tunglam pilna, Pasien kung a ngen vang.
2. Leitung pumpi a zou tate bangjat um a, bangtan a thelthang ahitai sui pai vang.
3. Leitung kiilli(four corner) a Pu Zo suan teng kaikhom theinang in panla vang.
4. Munchin/gamchin a na kithe thangta Pu Zosuan, UZO(Hqrs) in ana theikhalou, kipolkhawmna umte huaikhom vang in UZO pen ibulpi uh ahi dan theisah vang.
5. UZO(hqrs) pen Singhat(…)/Lamka/Manipur or India maimai hilouin, a huaplian(Global) a Zo tate jahthei ding in vaihom vang.
6. Be-le-phung thu in vaihawm malmal sih vang.
7. Nam a ding a hingngap hi jing vang. Politic chau hilou, Khotang hindan, Biehna vai a ka mipite etton hi vang.

ksuantah

UZO President hileng
Thu, 04/10/2008 – 15:22.

UZO President hileng MLA munchinteng ah teet vang in,koima hamsah sih vang,Zou khuote zong ve mawngmawng sih vangin,ka touna mun ah kithaltou ziuziau mawh vang e.

UZO Churachandpur Disttrict hileng chizo lei bang chi nasa uoi le? District teng ah President khat chiet kikoi leh,

UZO Chandel District pen UZO Lamka district toh kimebetda mai lei hoijaw va chi ing e,
ngaidan khat in,tua Zou it leh Zou ngaina chiteng in Zou te dinmun a thei kim na ding uoi le?

Chandel Zou te bangchi bang mi ahi uoi chi thei zong mi tawm na lai mama va.

President,UZO Chandel District khat a tuom in om jaw leh hoi va,hing om baita maithei …..

United hina bangma ka mudoh sih hi. Disunited in ka muzaw hi.
As long as I love MLA of Singngat,UZO will be Dis UZO hi veve ve’n. Mimal khat ngaidan ahi hi.

UZO President hileng
Wed, 04/09/2008 – 17:07.

1. UZO branch/Unit zogam sunga umteng phong hal ding kum kimkhat sungin 2(ni) vei tei ka tuan kual ding hi.
2. UZO ki vai puohna dan (constitution) siam phat ding a ka thei te branch/unit teng toh ngaituo khawm a ka bawl ut te :
(i) Elected MLA/MDC etc. in UZO presidential election a contest thei lou ding (MLA/MDC) tuam pai ding chi na hilou, UZO support tu a apang ding uh tualeh UZO in election leh adang dang a support ding (vice versa).
(ii) ki vai puoh dan tuam tuam.

kalai sai kipah ing.

Monsieur K. Suantah
Zomi-Colony, CCPUR.

UZO President hileng
Sun, 04/06/2008 – 16:50.

1). Seminer call vang in UZO CONSTITUTION amendment bawl leh dan hap beh president kai ta phot in Zou sung a monopolize theilou na dia a poi mo dan tahlang vang.

2). Ei zou mipi te zong thudi ah e ding ngam na ding leh lepchia leh nehgu nampi adia ahoi lou dan zong ka power zang kom in taklang vang..huchia
3)mipi ten lamkai hoi leh hoilou a khen thei ah beh leh phung ngolpi lou ah ahoi te toisang ah hoilou te hangsan ta ah pampai thei na ding in a vang mah mah pilna e nei thei chiat nadin special campaign khat thumna toh ki thua din pan vang…..ki pah..M.M DELHI

UZO President hileng
Sun, 04/06/2008 – 14:37.

UZO President hileng Zo sung kepbitna, khantouna, kalsuonna, sep-le-bawl a daltu zousiete switch-off vang in, Zo sung thu-le-late independent deu leh transparance tah in sai vang in, nam dang leh jat dangte tungah kinga vawt sih vang e.

– TSMung, Delhi (From Mobile)

UZO President hileng
Sat, 04/05/2008 – 19:15.

1. Zou khuo kichi taphot khatvei tei totsuo a ka mite nat leh sat, chimaw genthei leh tulmaw bang ahei chi ka kansui ding hi.

2. Zou Literature Society tungtawn in lailam khansahna diing leh sangnaupangte’n Zou lai kichi ang ngainat ua, lai sim leh laigel lam a ma ahing pat theina diing un ka hasot in alampi umsun teng ka suisah sawm ding.

3. Ka nam damna diingin bang kibawl leh ahoi diei chi giltah a sui di’n scholar group khat ka phut diinga, tuote tungtawn in nam damna di’a a sil suite uh ahithei tan in implement ka bawl sawm ding hi.

4. Zou dawn lam a Zou khuo kichi taphot a hausa ten a zuo lou ua, hoitah a i gamte uh i puophat theina diing un vai ka sai ding.

5. Zogal Hall ka neulai apat ana um, tuni tan a a ngei bang zing pen fund mu thei theina khuot in lamtha ka sawm ding hi.

6. Zou General Fund ki dong zeel pen hoitah a don di’n thu bawl vangin, MLA khat ahei, Contractor khat a hei tunga kinga lou in Mani keenga din dan ka mipite ka ki zilsah ding hi. (I miliente panpina ahoisih ka china hilou ahi).

7. Phung-le-taang thu a kidaidanna pen ahi theitan a suhbei leh mani gilpi di khuolna zieh a nampi kikhen thang pen bawllou ham ka sawm ding hi.

8. Sugnu leh Chandel lam a i mipite’n ana nei zing uh, koute nang ngaisah sih uh achi zing pen uzong, ahitheitan a suhbei ka sawm diinga, ama un zong active part ang la theina diing un vai kahawm sawm ding hi.

Adang tampi um nalai, tamte awl in guonglut zel vai…..

– Benzamin, India

UZO President hileng
Sat, 04/05/2008 – 13:23.

Phung tampi lamkai kahi man in kamin ah phungmin hilou in ZOU hap vang, mi phung sanga ka phung kangainat zaw leh Zou Lamkai di’n ka ching sih china tuh in ka ngai hi.

– G.K.Zou

UZO President hileng
Sat, 04/05/2008 – 13:23.

UZO President hi leng MLA election ding sese sih vang. – Tunzagin

UZO President hileng
Fri, 04/04/2008 – 22:00.
UZO president hileng, ama sa pen a ka bawl di chu…….

1. Fidel Haupu laigel dung jui a sisan sawp siengna bawl masah ahina di’n pan kala diing hi.

2. Website leh taangpi kihoulimna thu umdante ahileh Zomi Council a iluutdan uh Zou sungah 99.99 % kilungkimlou ahiman in tam thu zong ngaisut in ka nei ding hi.

3. UZO president hileng UZO Danbupi kal in mani gilpi khuollou in kanam damna di’n pan kala zing ding hi.

4. Awl in hing belap zel vang eh………

-Laboi, Lamka

UZO President hileng
Fri, 04/04/2008 – 21:56.

UZO prez hileng, ka nampite ngaidan amasa pen in ka koi ding hi. Kamipite toh kituoh in nam khantouna ding, mi’n a nuoi netlouna ding leh mi’n a simmaw louna di’n pan nasatah in ka la ding hi.

-JSK Mun’s

UZO President hileng
Fri, 04/04/2008 – 21:53.

1. Midang/namdang khuta kinga lou in ka nam pum khat a adin theina ding in pan kala masa ding.
2. Pressure group kichi khat ka phut ding hi.
3. Zou ta kichi taphot in lai agel ua, a sim thei na diing uh lampi ka ngaituo ding hi.

-PLT Zou, Delhi

Source: http://www.zokuomthawn.com

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s