Malaysia MZO Camp a om imiteng Rela te le Palik te ManBy: ZO Mang

MZO camp pan aa 14 June, 2008 ni aa kiman imi te Samenyih camp ( detention ) pan in Malaka Camp puoh kia uh ci’n kiza hi. Akiman lo, asuo ta teng pen, gamtumaang kawm ah, thokang, thosii atamzawh na heisung ah a om lai dieai cia sui sui kul na mun ah om lai uh.

Akiman teng hileh akiman lo aa suota gamsung aa om teng hileh, alunggul uh ahi, UNHCR te’n ang hu nading un, thu nget na mama tawh panpi ciet ding in, amau te tang in khatsim tungah kang ciel hi.

MZO Camp aa om imi te kimat na tung taang ah, Rela te le Palik te in, MZO Office heisung a om ei? ci-in kan hi ci’n zong kiza aa, tuo ziek in MZO zum pen tu ta di in, asung tum apusuoh kidop ding dan in omsah uhhi cithu kiza hi. MZO le MZO zum vai tawh kisai ka gen natung tawn ah adeih lo kha na op uhleh nei na mai sah ding un zong ang thum pai ing.

Updated : June 27, 2008

Akimanteng tawh kisai in, MZO aa makai te in ahi thei na zaza in zia ni aa pat in
sem uhhi cizong kiza hi. Tuo ban ah akman lo aa ataai te tawh kisai in zong imi
makai te in ahi thei zaza in sem uh cizong kiza hi.

Kei zong tunidong kahi thei na lam pan in imi makai te ahu den in om ing. Kei huzo na tung taang ah, sanggam, be le phung le khuo aai ci lungsim kihal lo aa, ” ZO ” ci tawh apei hi ing. Khat sim kung aa kang thei sah nop ah, kei pen bele phung le khuo aai khat beh tawh nasem hilo ka hi ziek in, tutung imi te kimat
nale hamsat na tung tawn ah zong, sang gam, khuo aai cite tetawh nei zop lo ding un zong ang thum ing.

MZO camp ah kasanggam, ka tu tahtah te mama om aa, ahihang in tuni dong cieng, koima maipha behpieh neilo in, akibang aa, ” ZO ” ci khat lien tawh ahuom aa nasem ka hihi cithu zong kang thei sah nuom sawnsawn uhhi. Pawlpi khat, khuo khat le bele phung khat ii nasep na hilo aa, ” ZO ” akici zosie ii nasep na in ka tuot aa, khuo sawm le khuo lii sung aa te kigawm in om ton ahi dung zui-in bele phung tampi tah kigawm aa om ton ahi ziek in ” ZO ” huom in kaciem te hi.

Ei ma ciet deih bangbang in ikihu thei aa, ikihu na te tung ah “koiman thuneina nei thei lo” aa zong ” koiman kankuot thei lo hi”. Ahihang in, akihu na te un, ikikaal aa ” guom” omsah abah lo na ding pilvan ding kisam sa ing.

MZCamp aa imi te Rela te pawl in mi 40 val amat zaw cieng in, camp buh te hal nai lo in, tu ni mama in, Rela / Immigration / Palik adieai cia akithei cien lo mi thum in, camp gal pan et cih lai uhhi.

Updated : June 26, 2008

Imi te’n zong, agal pan aa ei et cih lam uh thei uh ahi ziek in, camp buk ah omkia ngam nai lo in, gamsung ( gam palah ) ah thosi thovai thuoh in om lai uhhi.

Rela te in, a upmaw za uh manlo ahi ziek un, Camp tawh kinai na khuosung ah zia ni aa pat in, vah kawikawi uh ahi ziek in, Naupangsang zong tu ni kikha hi.

Source: http://www.pu-zo.com/news2007/zonews-55.html

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s