Myanmar Pu Zo News

Pastor Jeffrey Pau geelsiemna ziehin: New Zealand, Auckland khuopi SDA pawlpi kem siepa Pastor Jeffrey Pum Lien Pau lunggeel siemna zieh in Nargis huihuolpi atuah Yangon khuopi sung a om, anneh tuidawn a hamsa deuh teng a ding Global Zo Organization (GZO) tungtawn in Sang-100 (Tengh-100) panpina hing hah a, June9,08 ni a kipan in Hlaingthayar(16-veng,Kyansittha, Bo Aungkyaw), Insien, Thanpingone ah; June10,08 in Pale, Padamya, N.Dagon, Yuzana Garden, June12,08 in a lah-op teng leh a hamsa phadieh teng GZO zum ah kihan in, a hamsatna dungzui vun sang-2, Tul-50, Tul-25 cidan in inn-168 tungah panpina kinei thei a, imi a hamsa’te zong lungdam mama vuh hi.

USA pan Johny Paupi lungsietna: Nargis huipi zieh a hamsatna atuah Yangon khuopi sung aom Zo ta’te a dingin lungsietna leh khuotuona a nei Johny Paupi( Kam Cin Pau-Phaitu) in Sang-10 (Tengh-10 ) GZO’te tungtawn in hing hah a, a veng veng aom a genthei zawdeuh teng kihawm pieh hi, Johny Paupi lungsietna pen imi’te a dingin lungdamna suah ahiman in, a thuol ding mi kitangsam mama nalai ahihi, a kipiehkhietna teng ahawm GZO’ committee te zong Johny Paupi leh a innkuonpi’te tungah lungdamna lienpi kiko hi.

Lainatna neiden ZIK’te: Tuni ciengdong Pu Zo news a kizop suah theina dingin ma apang den a hi, Korea gam ah nasem silbawl, pilna siemna sui aom imi’te in Kawlgam aom Zo ta’te a dingin lainatna neiden vua, tutung Nargis zieh a hamsatna atuah’tea dingin Ks.100000/ – GZO’te tungtawn in hing hah vua, a kitangsam deuh’te tung ah kihawm pieh in, ZIKorea’te tung ah zong nahpitah in lungdamna kiciemte hi.

GZO Secretary masa penpa Yangon ah: 2003 a kipankhie ZHLC (tu’n GZO) ah Secretary sem masa penpen ahi Pa Kham En Thang pen a nasepna S. Korea gam pan in Yangon aom zileta, ulenau’te leh GZO’te tawh holim ton dingin hing haw pah a, June 7,08 in GZO zum ah thumanpha tampitah kikupna leh nitah ankuong immtonna kineipi hi.

Pastor Do Lien mi khuotuo dan: New York, Union Theological le Columbia University ah research bawl aom ahi Pastor Hang Do Lien leh alawm aguol’ten Nargis huna dingin $ hing hah in, Rev Dr Mang Do Thang, Rev Kham Suon Hau, Rev Thawng Khan Sing’te vaihawm in, Zo Pawlpi pastor tuomtuom te tungtawn in “mimtang phalhah, taangtang phalhah” bangin kihawm hi. Siepa USA a om sungin UZO meeting azong kihal thei a, state tuomtuom aom Zo ta’te zong Pasien thu-mopna nei thei hi. July2,08 in dissertation at zom dingin S. Korea zuonkia ta a, Zo Innkuon Korea’te zong lunglum tuom mama ding hi.

T.E Pau Hongkong ah: Zo sungah lai-atsiem (Writer) kinei sun ahi ZBCY siekhat leh New Dream Media makai ahi Sie T.E.Pau pen June16,08 in Hongkong ah Christian laibu printing lamtawh kisai vazin a, ci dam in hing tungkia ci thu kiza hi.

ZO Khangno Tan-10 Guolzo teng:

Kawlgam buppi 2007-08 Pilna sinkum Tan-10 laivuonna pen June 21,08 (Saturday ) in kiphuonglah in, tuason ah Rev. Thawng Khan Sing- Sm Vung Lun Cing’te tanu Lie Nieng Sien Huoi in English, Chemestry, Biology ah D” hingnga ahiman in lungdam kipah huoi mama hi, tuaban ah anei a, Zo Khangno tengin zong gualzawna tuhpaal ang suon zo man vun, GZO pan lungdam kipah tah in kang suahsah vuh hi.

ZO Khangno Tan-10 Guolzo teng:

01. Tg. Kam Lam Sing Pa Pau Kap Thang Yangon
02. Tg. Thang Sien Mung Pa Kap Do Lien Yangon
03. Tg. Pau Kap Khai Pa Cin Lien Mang Yangon
04. Tg. Pau Sien Tung Thang Pa Hau Cin Thang Yangon
05. Tg. Ezekiel (Eco) Pa Cin Khan Suon Yangon
06. Tg. Mang Sien Khai Pa Lun Za Pum Yangon
07. Tg. Mang Lam Khup Pa Thang Lien Mang Yangon
08. Lie Niang Sien Huoi (Eng, Che, Bio) Rev. Thawng Khan SingYangon
09. Lie Nel Suon Cing Pa Mang Khan Suon Yangon
10. Lie Nel Ngai Kim (Pa Kam Cin Pau) Yangon
11. Lie Vung San Cing (Math) Pa Lal Khen Pau Yangon
12. Lie Dimpi Pa Kham Do Thang Yangon
13. Lie Cing Sien Nem Rev. Thang Khen Mang Yangon
14. Lie Mang Khawl Cing Pa Tual Khan Pau Yangon
15. Lie Vung Ngaih Cing Pa Lal Lien Thang Yangon
16. Tg. Pau Suon Hau Pa Ai Lien Khup Tonzang
17. Tg. Thang Sien Dal Pa Neng Cin Lien Tonzang
18. Tg. Mung Sien Lien Nu Dim Suon Cing Tonzang
19. Tg. Kham Sien Lien Pa Khup Cin Hau Tonzang
20. Tg. Khup Hau Kim Pa Lien Za Pum Tonzang
21.Tg. Hang Khan Thang Pa Cin Kap Thang Tonzang
22. Lie Ciin Ngaih Man Sie Cin Khen Lien Tonzang
23. Lie Neng Suon Dim Pa Hau Khan Kap Tonzang
24. Lie Cing Deih Lun Pa Kham Do Mang Tonzang
25. Lie Mang Deih Cing Sie Hau Suon Mang Tonzang
26. Lie Cing Lam Nuom Pa Thang Lam Khup Tonzang
27. Lie Cing Lam Mang Pa Gin Khan Hau Tonzang
28. Lie Nien Hau Nieng Pa Thawng Suon Pau Tonzang
29. Lie Hau Pum Cing Rev. Pau Khan Mang Khampat-1
30. Tg. Mang Sien Lien Pa Kam Lien Zam Khampat-1
31. Lie Nieng Lam Suon Cing Pa Lien Hau Mang Khampat-1
32. Lie Nieng Sien Muon Kim Pa. Mang Suon Hau Khampat-1
33. Lie Nel Sien Nuom Cing Pa Lien Hau Thang Khampat-1
34. Lie Lun Ngaih Man Pa Thawng Za Mang Khampat-1
35. Lie Nu Sen Pa Kam Khan Hang Khampat-1
36. Tg. Pau Deih Sang Pa Thang Hau Khup Kalay
37. Tg. Thang Hau Muon Lien Rev. Go Za Suum Kalay
38. Tg. Thang Deih Pau Pa Hang Lien Khup Kalay
39. Tg. Cin Sien Mung Pa Neng Khan Pau Kalay
40. Lie Nieng Lam Lien Cing Pa Cin Lien Mang Kalay
41. Lie Man Sien Huoi Pa Laang Suon Thang Kalay
42. Lie Nieng Law Nuom Pa Maung Thwe Kalay
43. Lie Cing Lam Lun Cing Pa Thang Gen Hang Kalay
44. Lie Nieng Lien Cing Pa Sien Cin Pau Kalay
45. Lie Luon Sien Nem Rev. Kham Suon Mung Kalay
46. Lie Cing Deih Nieng Pa Hau Khan Pau Kalay
47. Lie Mang Sien Siem Pa Laang Suon Mung Kalay
48. Lie Nieng Deih Lun Pa Laang Suon Mung Kalay
49. Lie Mang Lam Vung (Thazin Aung) Pa Aung Myo Oo Kalay
50. Lie Ciin En Lien Pa Hau Suon Mang Kyungpyaw
51. Lie Nieng Sien Nuom Rev. Thang Do Mung Tedim
52. Tg. Mung Pien Lal Pa Neng Khan Suon Khuoivum
53. Lie Nieng Ngaih Lun Pa Lien Cin Kham Tuikhal
54. Lie Kim Boih Pa Thang Cin Pau Tamu
55. Lie Nien Zam Cing Pa Pau Lam Thang Tamu
56. Lie Man Hau Cing Pa Thang Lam Pau Tamu
57. Lie Ki Kim Pa Kham Lien Thang Tamu
58. Tg. Khup Ngaih Lien Pa Khup Suon Hang

( A kinga nailote mai hla ciengin kizom ding hi) Min a kihal nailo na theite vuh nei puoh ciet na ding vun, hing ngen vung.

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s