Lamka Fashion

Editorial, Manipur Express August 01, 2008

Fashion kichi Sappau kammal hi a, kicheidan leh khawsakdan chi’n let le hang dik thei thou leh kilawm. Mihingte ading in kicheina kichi poimawh mahmah a, i niteng hinkhua a i tuah touhtouh ahi hi. Kicheina ana poimawh lua a, kicheina in mihingte chei mahmah ahi chih kuapeuh theih ahi.

Lamka Fashion i chih chiang in i gen ut tam mahmaha, bangpen a pat a, bang atawp ding hiam chih bang theih huai zezen lou hi. I lak ah fashion sang mahmah in, huai in i economic dinmun a hon sukha ban diam chih patauh huai thei in kilang a, ihihna khel a om sawm tamtak om hita hang e chihtheih in om hi.

Fashion in bangteng huam hiam chih theih geih kei mah le hang, kicheina chauh hilou in, i gamtat khohei leng huamban ding in kilang a, huai tawh mekmat theih ding thil tamtak om hi’n kilang hi. Tuma deuh in numei naupang Class VII sinlel khat in a nu kiang ah mobile ngen a, mobile aleisak kei ua leh school kainawn lou ding in kiphin zaih hi. Anu’n leng bang lungsim pu adiam mobile leisak giap lel hi. Tulai in i lak a kithang penpen te lak a khat ahihleh, mobile leh two wheeler activa ahi. Numei naupang chikchik mobile tawi, activa a tai muh ding tamtak om a, Lamka fashion mobile leh activa suakta hi. Naupang kum chinglou gari heek dan in phallou hi. Tuabang mah in, pasal naupang chikchik Pulsar deih in kiphin tamtak om a, huai leng Pulsar 150 hilou in, 200 hizaw mah hi. Pulsar, Activa leh Mobile phone kichite Lamka fashion suak gawpta hi.

Aneih zou te’n leisak uheh poikei ichi kha maithei. Himahleh, huai in i society bangzah in a effect khadia chih I theih ding uh ahi. Bangziak in? India khawpi tuamtuam te ah leng mobile ana kithang mahmaha, himahleh, tuni chiangin mi tamtak ten ahoihlouh lam thei in, school te ah mobile kuaman tawithei nawnlou ding in khamta uhi. Huai ziak in iki taitehna te uh kitaitehna dik mah adiam chih ut huai hi. School kailai in tuition lakna tawh kisai tehkak zual le hang, a neizoute’n tuition la in, aneizoulou te la lou hi. Hiai tungtang bel a siang mahmah a, a kuamah kimawhsak theih mawk hilou hi. Tate lehkha siamding deihna ziak in tuition lakbel selou a, himahleh, mobile leh gari khawng a kitaitehna pen bangchi tuk in hausa himahle hang, i tate’ maban ding lungzin huai hizaw hi. Hinkhua (life) enjoy baihlaw te mi lawhching vang mahmah ua, vaite mi hausa taktak te’n leng a tate uh pawl XII tan beek a zawh ma uh material lam a kitaitehna te ah ki helsak vetlou uhi.

I economy niamlam theilou in sangpi in iki taiteh kha naak ua, a khenchiang in vualzawl taklou i di uam chih theih ton atam hi. Mi khat in a ta duat mahmah in, a duh teng aleisak vek aleh, a ta ha (teeth) teng tok gai gawp in lung in ne gai chitel uhi. Bangziak a i lak ah khamtheih hichi ot lawmlawm hiam chih bulsut a, study bawl taktak ding chi le hang, nule pa te mawhna tamtak om kha thei ding hi. I tate uh zalenna i piak nak luatziak un i thuak lawhkha sek uhi. Nidang in phula lane puanak kithang mahmah a, huai apan stage sangzaw hong kal in kicheina uang hiaihiai a, tuni chiang bang in Biakinn ah leng kikhop ngam huai nawnlou khop in kicheina sangta a, function tuamtuam te ah leng trop tak a vatel ding thil zumhuai hongsuak ta hi. Naupang piangtung chih theihphial te nasan in coat suit silh ta mai, i fashion un Mumbai fashion a phaklouhna a om tuam dia hia chih theih in om ta hi.

Westernisation in hon nak zawhluat ziak in haigai vek simta in i om ua, changkang tak a khawsak i ut chiat uhi. Khawpi tuamtuam te chetdan bang in i om nuam ua, hoihtak a I et vengveng chiang in lah mi zawng leh genthei ngen ina hi naak ua, i lungtung uah mei am kikoih lel te i suakta uhi.

Kicheina mihing ading in poimawh a, himahleh, akaan a val a kicheina pen mawlna (ignorance) ahi hi. Tudan a i paitouh zel ua leh, khangthak 100 ah 70% te bang khahsuah khak ding lauhuai hi. High school a kailai, mobile tawikawm a school kuan, school kaina dia two wheeler zang chih te pahtak huai lawlou hi. Aziak ahihleh, anu le pan leisak zou, nuamtak a khawsak sak sawm hikha ding ua, huai lam ah a nule pa mawhsa lua hikei mah le hang, a tate’ uh maban ding i gelsak chiang in bang hong chidia chih ngaihtuah tham ching a, aki suihpaihlouh na ding un tu ahun laitak a atate uh a haksa a zuihsak phot uh deihsak huai mahmah hi. Kuaman lah i tate gentheih ding i phaltuan ngal kei a.

Source: http://zogam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3996

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s