Sikha nungak in pimang

Sikha nungak in pimang

Zodawn a Mautaam kial thuakte en khia leh Survey bawl ding a kuan Manipur Hills Journalist Union ( MHJU ) member khat August 27 nitak dak 10:00 in Sinzawl te lou lai ah Sikha nungak khat in kidnapped hidan in muanhuai tak apat thutut kingah hi. A kigendan in tua mipa’n Sazu kua khat lim la a, Camera a limlakte a etkik leh Sikha nungak khat in Vaimim Gap/gah Nawi pe lai mu a, aman leng lamdangsa lua in, alawmte’n mu ut ding chia a Camera a ngawng ah kuah zok a, a lawmte omna lam ah paidia akisak leh tua Sikha nungak in a nung ah man ngal in, loutaw lam ah tonpih suk in, alawmte toh kithuzak theihnawnlou in om hi. Hiai thu alawmten leng theipahlou ua, nitak lumdia kisak ualeh a lawmpa uh omlouh lam theipan uh hidan in kigen hi. Amah zankhua vak in sikha nungak in mun tuamtuam ah pi koikoi a, a ni nawn Sinzawl khua Gamvak siam leh Samat siam bangzah hiam banah Uisa siam toh hahtak in zongna nei ua, kidnap a omna mun apan gamla sim lou nawl a gamlak ah August 28 zing dak 9 vel a muh khiak in om hi.

Voice of New Lamka in hiai thu azakphet in Sinzawl khua a tua mipa zong ding akuante lak a khat phone in houpih ngal a, aman gendan in hiai mun nidang in bangmah chi ngeilou a, tua pen a khatveina hi a, lamdang asak thugen hi. Sikha in a kidnap namun lak ah buh kung puk zelzul a, himahleh apaina ding mun leh sul nung muh ding omlou a, Sazu zawi dan in munlianlou ngil vetvut om in, tua zui a a zong uhleh mu pan phet uh hidan in gen hi. Azong a kuanten a genzelna uah, aman khuaphoklou in om den a, amuh ua patkhua phok pan hidan in leng gen uhi. Camera zatlai pen muhkhia hilou a, himahleh van dangte bel kimtak in mu kik ua, camera pen sikha in tuahmang hiding a gintak ahi hi. Amah sapum tung ah liamna ma muh ding om zek a, tuni tan ihmu ngamlou in, a ihmut dek chiang in Sikha te’n man ding leh tuahkhia ding in kisa zel uh hidan in leng kigen hi.

Hiai bang a MHJU in tuahsiatna a tuah ziak un Sinzawl ah zannih giak ua, Aug 29 in in Tipaimukh zuan ua, Sept 2 vel in Lamka hongtung kik ding uh hidan in kigen hi. Tua Kidnap a ompa leh a lawmte khat bel Aug. 29 in Lamka hongtung kik uhi. VNL apan in leng H. Jamzachin leh S. Muandoulian te hiai tour ah va ki zel ua, Inn mun a om ten ki awlmoh mahmah hi. Thukingahdan in Pachin leng a meh huan ding toh a mizong ding toh buai petmah in buai a, Tangval Lianno pen bel kipasak in lau sinkom pipi in om a, a nawl ah leng lum ngamlou a, nitak chiang a hiai thu kuaman genpihlou ding ahi.

Source: http://newlamka.zogam.net/wp-content/plugins/downloads-manager/upload/083108.pdf

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s