ZDV C-in-C Pu Kamkhanpao toh houlimna

Hun sawtpi apat Zolengthe.Net in I nampi Sepai mangpa, Zou Defence Volunteer C-in-C, Pu Kamkhanpao toh houlimna nei ding a na kitum zing hi. Muloutongsan tungtawn a houlim pi ding kisawm zing hi, hinanleh sum-le-pai thu ahiman in ki bawl thei lou a, hun lem hing kisuongtuo kawi kawi in India Govt., Manipur Govt ban ah UPF leh KNO in Delhi khopi a hiemkhamna suoi akai un ama zong hing tel kha ahi chia aki thei chieng in zulei khuot bang in alampi ki khuot a, a nanaah in a tawp khong ah ki houlimpi thei hi. Tuo zong hun neilou sasa houlimpi ahi nalai hi. Minute 30 ding vel chouch houlim ahi sung in tam anei a teng ki teidoh man hi. Houlimna tomkim.

ZLT – ZOLENGTHE
KKP – Pu Kamkhanpao


ZLT: Lamkaipu tabang hun ki bichil komkal a na hun manpha na’ng pieh ziehin lungdam thu hing tun ing e..
KKP: Nampi sung a tabang kithuzahna hoitah na’ng patkhiet ban ah ahun zil a lamkaite interview na’ng bawl zel pen thupi sa ma ma ing. Maban a zong naahpitah in hing pang tou zel in. Kei zong nang toh kimu pen a ut zing kahi. Kipahuoi e.

ZLT: Hun tampi na nei loutoh thu doh nuom them khat ka neite hing dong pai biet buot mai vang I zaw.
KKP: Hitaven leh, bang thu hing doh sawm nata maizen a, zau huoi sim ve chin aw. (nuikhawm)

ZLT: Bang thu dang hilaizang lou, ZDV tungthu ma hiven, thu ka’ng doh ta pou im neilou in hing gen chieng setset lechin kipa ma ma ding ka hi. Thu chieng sui a hing dieng kahi aw.
KKP: I Zou mipite thei ding a poimaw teng khat zong hing im sih vang e. Ki suongla sin.

ZLT: Achileh I thupi ah lut pai vai le. Bang tupna toh ZDV na na phu doh uh ahiei?
KKP:
I Zou nampi venbitna diing liu lieu a ana kiphut ahi.

ZLT: I nampi venbitna diing ahileh koi ahei khat toh kidouna, ki tuol delna nei talei ZDV in I nampi na veng bit zou tah tah na di uai?
KKP: Thau leh thagum, tha tang a vengbit chipen akoi akoi in nampi khat vengbit zou lou ding ahi. Ahi’n venbit chipen lampi chi tuomtuom a kivenbit dan um hi. Sisan naisan kisuo a, a shi leh liem um zeng zung a ki venbit zong um thei a, shisan naisan kisuo lou a ki venbit dan zong um thei hi.

ZLT: Shisan naisan kisuo a kivenbitdan pen miteng in thei chiet di’n koi tadi lei, tuote umlou a kivenbitna theina na chi bang chi bang hita?
KKP: Lungsim leh huabu zang a kivenbit thei ahi. A thu leh la in zong ki venbit thei hi. Thau tawi leh thau tawi pen kihou lem dan alampi um thei, khat in thau tawi a khat in a tawi lou chieng in kisimmawna um a, hinanleh thau tawi khat in thau tawi dang khat a simmaw leh sil lienpi bawl khiel mama china ahi lel hi. Tulai thau tawi leh tawite pen a thu a kilemna leh I nampi chiet kivenbit theina dialogue tungtawn in um thei hi.

ZLT: Tua ahitaleh unao Thadou leh Paite buoilai in ei zong thau ana tawi hitalei tua I shi ja, i inn, i lou i tanja kitaan kha lou ma di ave maw?
KKP: Hitham e, Saipi leh saipi aki buon chieng un a gei lah a athuo kha lou ding tan in a thuo kha pen sil um thei ma ahi, hinanleh a thuo lou di tanpha in a thuo kha pen I nam min a kam ka di leh hangsan tah a a’ng gumtu di lamkai muonhuoi leh a nam a di’a shi ngam I na um lou zieh ua I tuo loudi teng kituo kha ma ahi. Tua hunlai in tu I din mun ah a an ding hita lei zong tam teng kituo lou mai thei ahita hi. I tuahta lezong en zong bawl thei them khat be kinei ta diing hi.

ZLT: ZDV a’ng kipat dan tomkim in nang gen thei diei?
KKP: Gen thei tham e. ZDV hing kipatna bulpi ahileh I gensa mabang in kum 1997 in unao Paite leh Thadou te ngaidan kibah lou ziehin hing kibuoi kha uhi. Tua hunlai in lamkai hangsan leh Zou nam it I na umlou zieh in unao Paite te’n simmawna leh musitna sangtah nei in mawna neilou Zou ta tha-le-mat mai hilou, inn-le-lou haltum sah a’ng thuo zieh un ki pawna seng ahiman in I Zou nam venbit sawmna toh ZDV ana kiphutkhie hi.

ZLT: Ana kiphutkhie chimawh! Nam lamkaite tellou a nang ma’n nana maw phusuh e, ahilou leh I nam lamkai te’n ang theipi na uh amah?
KKP:
ZDV pen mimal thanuomna zieh a ana kiphing phu hilou in, I mi, I sa mawna bei shi leh liem ban ah inn leh lou kihalsah atam seng man in akoi akoi ki thangpai hi. Tua hunlai in Imphal Excellency Hotel ah Zou sunga lamkai upate’n kihouna ana nei uhi (ZLT: Ahun leh ani lah? KKP: Thei chiitchiet nawn lou hiveng aw). Pu T. Gougin leh lamkai khenk khat in alang a lang ah dieng le vai in lemna thu tangkoupi vai achilai un, tu a I UZO President Pu T. Hangkhanpao in nou ahan (upate) na khawl tadi un, kou a khangtha te’n vai ka hing sai na ding uhi. Lakh 30/40 I chi leh ahasasih hi ana chi hi. Tuachi’n thutanna pitah umlou in aki khen kia uhi. Hinanleh buoina in I Zou sung nasatah a ahing tohkha deudeu man in, tua hunlai a UZO President Pu Thangkhanlal damlou Delhi a kizensah in UZO Vice President, Pu S. Thangkhenkhup incharge pie in Zou tate venbit/kepbit ding dan ahing ngaituata uhi.

October 11, 1997 ni’n Tuining Jr. High School, Tuining khuo ah UZO Home Secretary, Pu Amchinkam vaisaina nuoi ah Zou Defence Volunteer (ZDV) ana ki phutdoh hi.

Tuanah a lamkai ding zong kiguong pai hi.

Pu Kamkhanpao – Commander in Chief, ZDV
Pu Khamlienkhup @ Lalrum @ Elvis – Deputy Commander in Chief ding in ki guong pai hi.

Kei (Pu Kamkhanpao) zong C-in-C dinga guon a ka um tah chiengin ZDV a om leh a enkol tu ding I nei ngai ahi chia thu ka sun chieng in Lamkai peikhawm te’n hoisa in Zou Defence Committee (ZDC) chi’n UZO Home Secretary nuoi ah ki guon be kia hi. Tam ZDC lamkai ding in mi muonhuoite ana ki guong kia hi.

UZO Home Secy., Pu Amchinkam pen Chairman, ZDC ki hisah hi.
UZO Jt. Secy. Pu Nehkhojang pen Secretary, ZDC in ki guong a,
Lamka Block UZO President, Pu Gouzalal pen Finance Secretary, ZDC
UZO Executive Member, Pu Vumchinkhup Organiser, ZDC ban ah
UZO Volunteer Commander, Pu Khuplienpao pen Supplier, ZDV in ki guong hi.

ZLT: Akataraisai aw! I theina khel lam a piching tah a ana ki puoh na bou ve vua le maw? (Nui khawm zual)

ZLT: Achileh Training chivel lah them khat hing kum lechin bang asietna a um lawm lawm ding amah?
KKP: Training lam pen kup ding a tam in tam, hinanleh I Zou nampi thei ding in them khat hing talang vang maw. (ZLT: Hoiven). Training di’a ka kuon masang uh, October 31, 1997 ni’n Zou Defence Committee te’n Khuoinuoi ah ZDV mi 80 leh chivel haahkhietna annkuong ahing umpi uhi.

Tualeh November 1, 1997 jingmawng nai 7 in Khuoinuoi sanginn ah ZDC Secretary Pu Nehkhojang in kei (Pu Kamkhanpao) leh Pu Khamlienkhup kichiemna huoisetah ahing neisah a tuachi’n tangval teng zong a neisah jou in jing an kine a, tuachi’n Pu Khamlienkhup lamkaina toh nam sepaite training ding in Khuongtaljou zuon in a kuondohta uhi.

ZLT: A dang teng kuon nachi mawh in, nang lah kuon lou i?
KKP: Kei (Pu Kamkhanpao) leh Pu Vumchinkhup ka hi u leh November 2, 1997 in sep ding bawl diing tuom tuom nei ka hi man un Phaisat zuon in ka kuon khie uhi.

ZLT: Ahitaleh Training napan pai vuai, ahi sih leh bang chi dan in pan nala vuai? Koi in a’ng train ei?
KKP: Training pen amun aki tun tun in kipan pai hi. November 5, 1997 in kipan paita. Training hing pe di ahileh I mi, I sa a dim pi’n um, ahin deitel tah in mi khunkhop in training ahing pie uhi.

ZLT: Tualang tuatan in nga tavai. Ka thuja dan in Training na kuon zaw uh sawtlou in I lamkai ten hing kilepsan chi dan in thu ka thei sim a. adih na e?
KKP: I lamkaite thei but di hilou, hei lang a bang thu thei ata di uai mah, December 1997 ma ma in ahing kilepsan kia ta pial pual uhi. ZDV suhbei ding zong kida naisai lou, hinanleh ZDV leh ZDC zong ki thuja man nailoupi’n naupan huoi tah in ahing taisan mawh uhi.

ZLT: Tuachi’a ahing kilepsan thei uleh bang ahei khat a um china hilou di e?
KKP: A bang a hei pen tah khu ki thei but lou, ginmaw sil khat vang um na, tuapen awl a ngaisut di’n koi phot nalai vai.

ZLT: Ginmaw na chipen lah, bang ata diei le?
KKP:
Nang zong chiitchiet aw, awl in mipi thei ding in gen doh nai.
ZLT: Na chi vevaw le lah hita ven leh…

ZLT: Tuachi’a I lamkaite’n a’ng kilepsan lai un bang lung na gel ei?
KKP: Meipuo tah a gam leh nam makai ahiman un ka thei siem mama hi. A nam, a gam leh a mite ding ua ding ngamloute ahi man un buoipi ta kasa vate sih hi.

ZLT: Achileh na training u lah, na sun zom suoh na uai leh?
KKP:
Training pen ahileh ki sun zom niing nieng sam.

ZLT: Tu masang in Meitei singneimite nuoi a um dan in thu akiza a.
KKP: Aki um na hi. Um chilei a suo le sal dan ua um ki hi lou, hamphatna tampi toh ki um ahi. Kum 2002 in PREPAK te tung tawn in free sponsore kimu a, tuachi’n ama uh khut zang in training kipan kia thei.

ZLT: Kum 2003 kum a India sepaite ambush chidan in thu akiza a, nou bawl tahpi ahina e?
KKP: Kum 2003 kum in Sajik Tampak area ah BSF te toh huoise tah mai in kikaptuona tampi vei akinei hi.

ZLT: Tua ahitaleh Operation All Clear hunlai in bang chi’n pan nanala uai leh?
KKP: Im lou a gen ding in tua hunlai in chimawtah in hinkhuo ana ki zang ma hi. Beidong tah a hinkhuo akizah lai in I genthei I chimaw nia thumna sangpa Pasian ahi chi’n tangval teng toh “Mangpa Israel te zong Tuipisan na galkai sah hilou amah? Kou zong OAC hing galkai sah in” chi’n thungetna nasatah in kana nei uhi. Tua dungjui in Pasian in lampi hing honpia in October 27, 2005 in Chief of Army Staff Secretariate ah Suspension of Operation suoi ana kikai thei ta hi.

ZLT: Meitei te nuoi a na um zaw ua, KNO nuoi a um kia hilou nahi uh e? Tua pen bang chidan a um le le thei na hi vuai?
KKP: Thumna sangpa Pasian in Zou tate manghil ngeilou ahiman in I lampi diing hing honsah tou zel himai lou di amah? Kou kahi uleh tunitan in tangvalte toh thumna kanei thei zing nalai uhi. Tuapen Pasian in hing ngaikhietsah zing nalai ahi.

ZLT: Tuachi’a thumna toh pan nala thei zing pen uh kiletsahpi huoi tah leh lamkai ettonta mama nahidan thei tha tha na bou ing e!

ZLT: KNO a bang chi kum a luut na hita uai le? Bang chidan a KNO apat hing dieng doh kia thei jel?
KKP: Kipumkhat ding deina in KNO ah 2006 kum in ana ki lut hi. (ZLT: Bang chidan a KNO na’ng taisan kia uh hita?) Ka’ng pawtna san uh ahileh KNO sungah Divide & Rule Policy zang in ZDV ahing kitattuo sah ua, eima-le-eima ahing ki that tua sah ta uhi. Tua ahiman in Manipur pulang mun tuom tuom ah ZDV tangvalte koi khiet ahita uhi.

ZLT: Tuapen Kamdouveng lah vel a na buai zeng zung lai uh hi ven maw?
KKP: He, hina.

ZLT: Achileh tua Bijang a zong ZDV mi um nalai dan in news vel ah akilang zel in leh?
KKP: Mun chin gam chin a um kha na vei, ahi’n tua lang ah mi ana umta lezong, I Zou nampi a di’a nasem hi veve, alang lang ah um koi lei zong, I Zou nam I ngainatna pen kiem tuom sih na ven. Ni khat ni chieng in gam-le-nam itt tah tah ahi uleh abulpi ma hing tung kia ve ve na ding uhi. Tuote pen bang chilai pou a ki ngai zing, bang chilaipou a ki lamdawn zing ding ahi.

ZLT: Ahita leh, Lamkaipu tulaitah in hei mun ah na khosa uai leh? Bang a ki toudel, I nam sunga sum-le-pai na don lam ulah ki thei kha lou, demand na bawl uh chilah ki za kha lou? Bang toh ki toudel mawng na hi uh e?
KKP: Tualaitah in ahileh unau UKLF leh KNF te deisahna leh panpina toh kum 2008 kumbul apat in aki khosa phot hi. Na gen ma bang in I nam sungah sum-le-pai bangma ngetna leh demand va ong chite ki bawl nai lou ma ahi. Azieh ahileh Pasian in ama a ki tulut zou zingte lampi ding honsah zing nalai ahi man hiva chi ing.

ZLT: Maban hun hing tung jel dingah, mi dangte bawl dan in I nam sung a sepna neite leh innsuon chivel ah sum don na bawl sawm vuai leh?
KKP: Tua pen a hun leh a mun zil in hing ki bawl jel nalou diing amah? Mi dang in a nget chienga niel gamlou a pete’n I nam sung etkolna diinga a piehni uh hing um tham diing ahi.

ZLT: Sawtsim ta ma leh them khat hing dong nalai vang. Tutung a UPF min a hiemkhamna suoi kai a nang pan kha bang chi dan a alampi hing kihong hi jel ta?
KKP: Zouthai te chidan hileh “Pasian ziehma hijeel!” I mupha ban lou leh I lam et lou bang tah a lampi Pasian in hing honsah jel. Alam pi hing kihong tou tou in unaute deisahna toh August 22, 2008 ni’n Delhi Tualpi ah Manipur Govt, India Govt apat Home Department lamte toh UPF leh KNO in suoi kai a tuona ei zong vaki pang kha zel mai. Pasian sil bawl ma ahi.

ZLT: ZRA lam ah zong ZDV tangval bangja ahiei lutta aki chi a, thudih ahina e?
KKP: Dihna, 2007 kum in Tuibuang leh Bijang, Kamdouveng leh tua phei ah ki khosa hi. Hinanleh I sung a vai dih lou a hing saitu a um zieh in Pu Chungkhojam August 23, 2007 ni’n hing tha sah ua, (ZLT: Koite tha dan e?) mi dangte vaisaina toh eima leh eima ki that ki hi e. Tualeh August 31, 2007 ni’n Pu Pumzapao leh Pu Kapsuonthang te ahing thasah kia uhi. Tuazieh in damna ding sui in ZRA lam ah I tangval group khat ana taima ahi uhi.

ZLT: Tua chia nou sung apat taidohte tungah bang silpieh na nei sawm vuai leh?
KKP: Tapa taimangpa banga kisia a a pa kung a zot kia leh bang chilai pou a ngaidam di’a man sa ki hi zing ahi.

ZLT: Na hun zong kinaw simta in, a tawpna ding in I Zou mipite kungah bang vaiha nuom na nei ei? Tomkim in.
KKP: Vaiha nuom pen tam ven, ahin poimaw kasha khen khat ahileh.

 1. Nampi lamkai, ma ni gilpi khuollou khat I nei uh a ngai hi. Tua I nei masang uh I nampi pen mite vaihawm khum I hi zing ding uhi.
 2. Mipite’n lung kelou in ana ngah ham ham nalai pou lei, I nam sung leh I gam sung ah ZDV in vai hing hawm pai ding ahi.
 3. Buoina, bangna I nei chieng ua mite nuoi a I tungthu khendi’a va kuun khou khou ngailou ahi. I Zou sungthu khen dinga UZO, ZWC um hilou ahiei mah? Tuate’n akhen thei lou leh apoimaw bang a thu kikhen ding ahi.
 4. Zou tate’n Pasian giing pum in dihtatna toh nna sem pou lei, koima khut nuoi a um diingte ki hi lou hi. Guntuna ki tasam, dihtatna ki poimaw, Pasian ngaisahna tawm. Zu-le-kham thei a kimawlna I lah ah uang. Tamte ahi bangtah a I zah thei lou laisie ki khang theilou ding ahi.
 5. UZO in mimal kimudana zieh a si le lang nei a vai ahawm lou ding, Zou ahipou leh aki bang a a koi ding ahi. Mimal a ki thei siemlouna ana um ta lezong, Nampi lamkai ahing hi chieng ua tuote a pampai ua, apoimaw bang anasep apankhawm ding uh ahi.
 6. UZO danbu zong tu masang a bang a a um kia ngai. Adang teng zong phana, ahi’n “Zou ham zang teng Zou ahi” achi khel khel pen I gam neu suhsuh ahiman in tam pen akin lam a siemphat kia poimaw kasa hi.
 7. Zou nampi ahileh hun nukhie a ding I hi tau hi. Tua ahiman in salam, khalam a ki siemtha ding in Zou mipite ZDV te’n ka chiel un, ka deisah thu uh ka tun uhi.

ZLT: Khaile, nang zong kinaw pien sim chin, tam tan ah nga phot tavai maw le?
KKP: Na chileh hita ven.

ZLT: Na hun manpha tah I nampi a diinga na’ng khiet man in lungdam mama ing e.
KKP: Kei zong lungdam ing e. Damvai aw le.
ZLT: Dam vai e. I nam leh I gam a diing in.

Administrator, Zolengthe.Net phalna lou in teisawn thei ahisih hi.
You can reach the admin HERE

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

15 Responses to ZDV C-in-C Pu Kamkhanpao toh houlimna

 1. UGs held with huge cache of arms says:

  UGs held with huge cache of arms
  Source: The Sangai Express

  Imphal, February 13: Imphal West District Police Commandos arrested three alleged activists of the proscribed PREPAK and ZDV outfits and seized the Gypsy in which they were travelling along with a huge cache of arms and ammunition from near a cinema hall at Taothong last night.

  Talking to mediapersons this morning, SP of Imphal West, Clay Khongsai alleged that the arrested underground activists were driving around in the Gypsy which had no number plate and trying to extort money from candidates of various political parties.

  Khongsai identified the alleged arrested PREPAK activist as 2nd Lt Langpoklakpam Binoy alias Lakpa (30) of Kwakeithel Konjeng Leikai, who had undergone training at Chungnu in Myanmar under army no 9503446 and the other two alleged ZDV activists as corporal Jinkhansin Zou alias John 927) of Sugnu Zou Veng and private Paolien Zou alias Ruben (19) of Churachandpur New Zou Veng.

  The arms and ammunition recovered from them include one lethode gun, five bombs, one Chinese-made hand grenade, one AK-56 rifle, two magazines, one countrymade bombs, one detonator and one US carbine, the SP informed.

  Like

 2. ZDV in election toh kisai thupuan bawl says:

  ZDV in election toh kisai thupuan bawl

  Lamka Feb 6: Zou Defence Volunteer pawl in thusuah abawl uh Press akimu in ataklat danin, 9th Manipur State Legislative Assembly Election om ding toh kisai in mipi leh candidate te theihding in thupuan poimohtak bawl uhi. ZDV/ZDO thusuak in agendan in, India Constitution in angaih thupi mahmah Fundamental Right toh kisai a mimal vote neite kuamah in subuailou ding in theisak ua, phetlou in, mahni vote chiat ki zahtaksak chiat ding in ngen uhi. Candidate leh worker khempeuh in Nampi min zang leh thagum a vote zon phal louh hidanin taklang ua, candidate leh party khat guptuam ziak a kimat/kithah leh kivaulau himhim phal hilou in taklang ua, a ching penpen in mipi adia theihtawp suah a panla ding in leng theihsakna bawl uhi. Mipite khualna ziak a hiai thupuan om ahihman in kuapeuh in zahtak a zuichiat ding leh a talek te tung ah ZDV/ZDO in a kituah pih bang action la ding uh hi’n leng vauna bawl uhi.

  Like

 3. Helthang killed at his residence in Bohlui says:

  In Churachandpur district’s Bohlui and New Lamka areas bodies of two persons suspected to be activists of ZDF and KNF (Samuel) were recovered.

  Police source informing that the Bohlui shooting took place at around 2.30 am identified the victim as Helzathang Zou (50) of the same village which is located some four kilometres south of the district headquarters’ police station.

  The assailants attacked the 50 year old suspected ZDV activist at his own residence.

  identity of the New Lamka shooting has been established as Thangjain alias Thangboi Haokip (31) s/o Kaikhothang of Chongchin village.

  Like

 4. ZDV in Hilhchetna bawl says:

  ZDV in Hilhchetna bawl

  Lamka Feb 15: Zou Defence Volunteers (ZDV) local newspaper leh Sangai Express a kisuah ZDV member mat a omte toh kisai in thuchian taklang hi.

  Thusuak in a taklatna ah, February 14, 2007 a Imphal West Police Commando ten a mat uh 2nd Lt. Langpok lakpam Binoy @ Lakpa (30) of Kwakeithel Konjang Leikai leh ZDV cadre Corporal Ginkhansuon Zou @ John (27) of Sugnu Zou Veng leh Paolun Zou @ Reuben (19) of New Zou Veng, CCpur chia kisuah pen KNO Arms Wing khat leh SOO group a um ZDO/ZDV member ahi kei ua, ZDV pen KNO Arms wing khat a om nung a Party President Kamkhanpao @ Joseph @ Khupzouthang in ZDV dankalh a kum paita a President hihna apan paihkhiak a omte’n, MPA joint uhi. Thusuak in a taklatzelna ah, hiai bang mite ZOO group nuai a om organization kuamah in kibukna pelou ding a ngen kawm in tua bang pia a om leh a kituahpih gawtna piak hidi’n leng taklang ngal hi.

  Like

 5. Army te’n ZDV 2 man says:

  Lamka, Oct 22, 2005: Police apan kizadan in 19th Rajput (army) te’n zan zing dak 7 velin Tuibul khua ah Zou Defence Volunteer (ZDV) member hidia ginlelh Dongsuanmung @ Mimin (19) s/o Chindoulian of Zou Veng, CCPur leh Thangminlun @ Lulun (26) s/o Khamzakhup of Belpuan Village (Singngat Sub-Divn) mankhia uh a, amau apan AK 47 rifles tang 7, PEK Bomb 400 gms leh detonator 2 mukhia uh a, zan sunnung dak 2 in Lamka Police ah pekhia uhi.

  Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s