ZSP STUDY FORUM LAIBULI HONNA

November 15, 2008, Kiginni’n ZSP Library (laibuli) mun, Safdurjung Enclave, Pu Hauliankap inn ah ZSP Study Forum-Cum-Library inauguration leh Bookshelf, Laibu thate, Chair  6 leh Whiteboard Pasien kung ah latna vaiguon nei in um hi. Tam hun ah mitampi peikhawm a Tv. Khailianmang in hunpui in, Zokuomthawn Editor Tv. Hausienmuan Recording Secretary in panghi.

Hunpatna di’n labupi a “Aw hepi pa Pasien..” chi kisa a, Tv. Khaibiaklian, ZSP Education Secretary in hunpat thumna nei in nitah nai 6:00Pm in vaiguon pat ahitahi. Tam hun Pu Hauliankap, Project Director ZSP Study Forum-Cum-Library in vaidawn thugenna leh Forum report piahna nei a,  ZSP General Secreatry,  innlam apat hing zin Pu Chinlunthang, Secretary Planning ZYO GHQ leh Pu Dalthang ten thugenna nei uhi.

Welcome Address leh Project report: ZSP Study Forum Project Director, Pu Hauliankap in vaidawn thugenna leh report piahna nei a, ZSP Library Project a tawmngai tah a sum leh pai pete min simkhiatna nei in, amaute kungah kipathu genna zong nei hi. Project Director Pu in tutan in ZSP Study forum apeihoi theidan te gen in, maban ah ZSPte hingha pan ding leh Co-ordinator pu hing hapan a Project hoi tah tahte bawl di’n mipi peikhawmte hantawhna zong nei hi. Maban ah kukaltah a hingpang zing di’n lamkaite hantawhna leh chialna bawlhi.

Innauguration: Deacon Pu S.K Mung Suantah in honna vaiguon hun hingla a, thugenna nei masa in ahinkhua, a careers a ana struggles dan kimtah in hing gen a, Sangnaupangte lungkhoi mama hi, Delhi University chiengtan a lekha sim thei, kei na hingpha zousih uleh Sangnaupangte kahing simmawh ding hi chi’n Sangnaupangte zong hinghantawh hi. Tuazou in ZSP Study Forum Library Bookshelf, Chair, Laibute leh White Board Pasian kung ah latna leh a honkhiatna nei hi.

ZSP General Secretary Speech: ZSP Delhi Branch Gen. Secy. Pu Ginshanglian in zong thugenna nei a, ZSP President pu hingpei theilou dan te gen in, ZSP Executive min in chibai hingbawl hi. Tualeh maban a zong hapan sem din ngetna leh chielna bawl a tawmngaitah a na pang ZSP Study Forum Oijapu(Teacher) Pu Paulianthang leh Pu Kamlianlal Co-Ordinator apatat dan leh akipahpi dan gen in amaute zieh a ZSP thilbawl lawchingthei a aum zong kipathu gen hi.

Speech | Pu. Chinlunthang: Pu Chinlunthang, Secretary Planning ZYO GHQ in zong thugenna hing nei a, Delhi khopi a ahingzin nasan gen in AIIMS a anu damlou a um sisan atulmawh lai a ZSP Delhi Branch member Tangvalte’n tawmgaitah a Sisan kivat lou a anapiahte uh kipathu gen a, tam Delhi a ZSP Delhi Branch te’n anapat khiet uh ZSP Study Forum-Cum-Library innlam a patkhiat ding adeidan thute zong gen hi. Maban ah lekhasim hingha pansem din zong chial na hing bawl hi.

Pu Dalthang Speech: Pu Dalthang in thugenna hingnei kiah a, ZSP Delhi Branch in tambang a thilthupi ana pat khiatte uh thupi asah dan zong gen hi. Manipur a kaam (Job) sui ahsatdan te gen a, MBBS ST seat 20 lah ah eimi’ten seat 2 bang kiluapha giap a adang te Naga ten na luo uhi, tam bangzieh ahi die chi suikhiat ngai ta in gen a, Sum Rs.10 Lakhs neiloute bang kaam sepna umlou/mulou ding bang khop in igam Manipur gen hi. Tuaban ah aman ZSP Delhi Branch te hing hapan sem a Teacher Pu leh Co-OrdinatorPu ten nasa zawsema pan hing la ding in zong ngetna bawl hi.

Vote of Thanks: Pu Kamlianlal ZSP Study Forum-Cum- Library, Co-ordinator in Sumlehpai tuahte, lekhabu, Whiteboard tuate, tualeh kiphaltah a a inn hingna zangsah zing Pu hauliankap te ban ah Project director Pu Hauliankap kukalna jiah a tam tan kitung ahi dan gen hi. Tuaban ah Teacher Pu Paulianthang tawmngaina chiltui kaijen in gen hi.  Atawpna di’n Nu leh pa ten ZSP Strudy Forum-Cum-Library leh Sangnaupangte hingna thumpi zing ding in ngetna nei hi.

Tuazou in Inn neipi Nu Chinglian in tawpna thumna leh refreshment te pasian kung a latna hing nei in innauguration programe zaw in um hi. Nungah tangval peikhawm te’n Bookshelf mai ah lim kilah pa ziah ziah ua, nuamtah leh lochingtah in tam hun mang zou hitahi.

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s