Vol. No. VIII, Issue No. III | December 21 , 2008

ZYOZYO Silver Jubilee thupitah a lop in um

Zou Youth Organisation akiphu apat kum 25 chinna Silver Jubilee lopna Dec.19, 2008 zinglam nai 11:00 apat Chinkham Modern School, Zomi Colony ah um hi. Lamka Cemetary gei a Pu Awnchinkap Veng ah Silver Jubilee melmu ding in Jubilee suong honna um hi. Chief Guest dia chial a um, ZYO in Solkal lam toh kisai a apimaw banga ana zah zing, Power Minister Pu T. Phungzathang haw theilou in Pu T. Thangzakhum Social Worker in Chief Guest hina la in, Rs. 1000 tahpi in ZYO a phungvuh et ut a, puansan (red blanket) hawmkhietna zong nei hi. Tam teime i zaw!

ZYO SILVER JUBILEE CELEBRATION

ZYO SILVER JUBILEE CELEBRATION

Pu T. Gouzadou Ex Minister in ZYO khangthu toh kisai genna leh Silver Jubilee message pia hi. ZYO Hqtrs a Project Committee Chairman, Pu G. S. Haopu Special Contractor in tuoni a ZYO program uap a special number peteng Rs. 500 chiet a pieh ban ah, cultural dance a lam group tamkhop te Rs 1000 chiet piehna zong nei hi. Tua hun ah Zomi sung leh Zou namsung apat top official tamtah mu ding um a, philanthropic organization lamkai tamtah in zong va uap depdup uh chithu kiza.

Sinlai Suangphum

Thangkhal Sinlai Pawlpi, GHQ kum 21 (1987-2008) chin thei zingna Sinlai Suangphum kichi “Empowering for Excellence – 21st Years of Learning” laibu etlawm tah bawlkhie uh. Tam laibu guntah a Editorial Board te ahileh Chief Editor – Mangzamuan, Editor – Bruce K. Thangkhal hi uhi. A copy dei i um leh Pu Ginlun kungah kan thei ding hi.

ZCF Christmas Program – 2008

Venue: NDMC primary school, Community Hall, Netaji Nagar market, Netaji Nagar
Worship Service | 11.00 – 12.30 AM
Conductor: T. Zamlunmang Zou
Opening Prayer: Nu Vungneiching
Offertory Prayer: L/Upa G. Swan Za Lian
Message: Rev. G. K. Samte
Benediction: Pastor

Leengkhawm | Competitions | T. Zamlunmang & Nang Lian Kham

04.00 PM | Ann neh thumna : Pa Khakhai Zou
Worship Service | 05:30 – 08:30PM
Conductor: Pa Nang Lian Kham
Opening Prayer: Nu Niang Khan Man
Message: Rev. G. K. Samte
Closing Prayer: Pa Hauliankap, Local Chairman

Note:

1. Family song competition (Own choice, it must be Christmas song)
2. Children’s song competition, Own choice
3. Children’s Bible recitation
– Primary : 2 Cor. 12:9
– Junior : Luke 1: 46-55 (Gideon International Version)

Nurse te mama

I nua kal lam in mun tuamtuam a um i nurse deithaw tah te hunkhawp Delhi tual hing tung ta uhi.  Amau ten Mun tuamtuam ah sepna mupai ngal uhi. Lungdam a huai mama hi. ZKT Sponsor ding mi kitasam nonlou ding china himai a maw??? I Nurse te mama. Amaute khu.. Nianneilam @ Lamnu, Chiinneihoi, Niangneikim @ Kimboi leh Vungdimnuam ahi uhi.

Delhi ma ngai vevaw uh!

Muanhuai tah a pat a thu kiza dan in i lamkailuite uh Pu Lalmuanlian, Pu Paulianhang te a sepna mun uh Andra lam a pat in ei te tawh Khrismas leh kumtha mang ding in hing leng tou ding uhi.Khrismas leh kumtha mang maimai hilou in bawl ding tuam milah a gen khiat phal lou te jong sel duh um ding in IB a pat in ki jaa hi.

Welcome to Delhi

Nh. Liannunhoi @ Nunhoi tun-le-zuo Pu Lalkhopau   te Delhi tuollai a Zou vakhu kop bang a laituol leng ding in hing zin uh. Sweet welcome!

Nahgu mang mu

Kinepphah lou tah in ZSPDB North Info.Secy Tv. Hauzalian in damsung a koppi ding a nahgu mang kimu13th Dec 2008(kiginni) in hiau hin thu ki za hi. A lawinu ahileh Sumchinvum a um Upa Khamkholian Tanu 3na, Vungngaiman@Mani ahi hi. Koipou in i ki pahpi chiat uhi. ZSP leh ZKT in jongkipahpi a Nupa lawching ahing hi ding uh i ki nepna leh deisah ahihi. KUDOS.

Innlam pai nai nai uh

ZKT EB member Tv Hausienmuan, Tresurer Nh Manlianching,  Lunkang, Ex  Secretary Tv. Soilianmang, Upau, Dimngai,  Cicily, Mamang, Khaimuanthang, Thalun,  Zuanneithang, T. Jouboi, Khaibiak, Malsawm, Mangzamuan, Pa Thangkhosiam, Chinlunthang…leh a dangdang i lawiten Khrismas leh Kumtha mang ding in Innlam ah hing kithawi san ta uhi. Tualeh 24th Dec. chiang in Pu K Zou leh a innkuonpi te jong kithawi suh ta ding uhi. North lamte hunkhawp jong innlam paiding uh hiin thutut kii nga sawnsawn hi. Khrismas leh Kumtha man nuam awww… Ei Delhi a a um nalai teng in jong durr deu mai in mang teitei va ui aw.

COMFA Delhi Front Notice

Mautam panpina ding a COMFA in sum adong pen Christmas leh Kumtha ding zieh in sum dong khawlsan phot uhi. Hinanleh January 2009 chiengin hing kipan kia ding ua, i umna munmun ah hing dawl ding uhi. ZCFDelhi in zong Rs. 11869 tah tuota.

Gungal ah buoina tung

Dec. 12, 2008 nita in Gurgaon ah eimi numei 2 a inluona pa un jingkal nai 2 in va bulu a a tahsa tung lahuh dup deldul jen in asat in va saat sah mawh hi. Numei te apat thuja ahidan in a inn neipa un kot hing hon un chin va kikou khuma, ahon lou phet un a window glass teng uh satsie in a innsung uah valut chi uhi. Thuchien zolengthe.net ah mu thei.

Koite’n Bang Gen???

# Innlam a ka U mualsuang daw ding a chi jiah ua pai maimai hing e… Ang pai kia veve ding ka ve – Tv.Soimang  Munirka

# Innlam paiding ki chi a kipaithei nonlou a ta ve.. Nou Christmass hoi ah na mang d uai?? Mang khawm ni u aw??     – Nh Lidiana Gurgaon

#Gual in tak sim thu in hong leel jong in ngai aw a lung muang khin khian hitang a chi hi hing na chi sah ta uou????          – Tv. eh! Pa Haulian

# Haulian ka Wish na thu Zokuomthawn ah hingna suo sah teitei uou. Plis. Lungsiat tah in. UFFC (Under Five Feet Confideration) min in. – TZ Zou Hindon

# Innlam a week end mang ding a pei hibou in ei ,bang ma a thupi talou dang um sih.  – Pa Jouboi Malka Ganj

# Kiel in koima khentuom neilou ahi man in Mautam kiel panpi na sum hing ki dawng te ana pe chiat siu siau un, ni khat ni chiang a ei tung a jong tu a sang a nasa jaw a hing tung thei ahi. Tuo chiang a i haasiat lou na ding un.    – Gen.Secy. ZSP DB

# Nang paisan siang un na um non di u e??? Eh! Khoh sih, Ann save, Me Save himai. Kiel taw bang tawh .  – Papa Zoulun Munirka

# SBI a account hong utut in na min uh hing pe ta uou.  Ahi sih leh ana ki tuan man d ka ta ve.  – Tv Khailianmang Munirka

# Tulai ahsi jui a buai hing. Hing subuaibuai sih un.  – Nunu Irene Munirka

# Tutung Christmas chieng in tai kidemna um leh ut ing. A dieh in nupite a hinalaileh.     – Nu Esther VNC

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Zou. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s