Vol. No. VIII, Issue No. XI, July 19, 2009

zokuomthawnZSP leh SSPP BAWLUNG KI APMAINA

Fresher  ten theikha naisih nanleh ZSP Kalaisai Sports gimsi nam hat deu deu ta. Apeisa July 8,2009 nai 4:30pm in Old JNU ground ah ZSP leh SSPP in lawmly match na nei uhi. Tam kimawlna pen mai mai hilou alang alang siam thei mama ua, ZSP player te lah a siamlou pen in zong goal khum zaulou in apeh hatmaw pen pan a peh khiel leh jong bawngpi sandup zou hi.
ZSP player selection hoi mama a internet game a football practices nei gige secretarypu, Presidentpu, Co-ordinator pute loi bang substitute list ah jong a min uh um khavet lou hi. Thanchon Tournament a ZSP player ding etkhiatna chi’n ZSP friendly match spokesman mungkal Zouson  in gen hi.

ZSP tangval ten ball a tang chieng un agei  a en nungah-tangvalte hawh vapum ua, ZSP player hoithei in muon huoi mama uh hiven, SSPP nungahte mai ah Tv. Malsawm in “en kijou naven” chi’n hangsantah in gen ngam a, tam in Nh. Linda lung na muongsah mama hi. Tam kimawlna ah ZSP playerte ahileh- Kailunlal, Khamsianpau, Kapmuanthang, Jakob,   Thangsuanmung, Doukhanmang, Lunkang, Mimin, Thonglianmang, Lalal, David, Kapsutlian, Kapmuanthang te pang uhi. Zammin zong pang sawm, hinanleh amun di um lou!

Nu ei, Mamang in goal a ball aphu lut dan fresher’s nungahten amu khalou pammai tazen. ZSP keeper Kailunlal akhut akeng liem nanleh a ball baw dante senior nunga te’n amulou uh ha chokha uh kasa. Hun bei in 1-1 in kidraw ua Golden Gold in juingal hi. ZSP North Delhi leh South Delhite football match kichou tuah pai in thanuom huai mama hi.  Next ZSP play va en mawng in tu play a azaw na ding goal 2 chouh akivat vang in akia chiah chuuuu..! Bawlthop ding himai.
2ND GENERAL BODY MEETING Notice

Ahing tung ding August 2, 2009 Pasianni nai 6:pm in ZSP Zum-inn Pu Khakhai Zou inn, Vasant Vihar ah ZSP Delhi branch a 2veina General body meeting um ding ahia, tam hun ah koipou pangchiat ding in ikichial in ikitheisah hi. ZSP members students te pangkim teitei ding ahi.

-Ginshanglian Samte,
General Secretary, ZSP DB.

FINANCE APAT THEISAHNA

I freshers meet leh kalaisai sport hing nai hiai hiai ahita man in ZSP in zong August ha apat in kumdang bang in sum leh pai dong hing panta ding hi. Tuaziah in koipou in lamkaite hingva chiang a pethei chetchet ding in I sum bawm te uh kigingsa in koi din iki chial uhi.

-Nh. Manlianching,
Finance Secreteary, ZSP DB.

DU A ADMISSION MU TE

1. M.Chinlun Zou,
B.Sc (Hons) Chemistry, St. Stephen.
2. Ruthy Mandeiching,
B.Sc (Hons) Physics, Mirinda House
3. David L.Chinlunlal,
B.A (Hons) Pol. Science, Dayal Singh
4. T. Jerry Thangminlian,
Applied Zoology, Dayal Singh
5. Thangminlian Phiamphu,
B.Sc( Life Science), Dayal Singh.
6. Pauminthang,
B.Sc (H) Physic, Deshbandhu
7. M. Kapsutlian             Motila Nehru College
8. Marina Thiemngaimoi
Eco(Hon), St. Stephen

FRESHERS LIST ZOPNA

36. M. Chinlun Zou 37. Ruthy Mandeiching 38. Rebecca Chongneihoi 39. Chingngainiang 40. T. Jerry Thangminlian 41. Thangminlian Phiamphu 42. Chinglohnuam 43. Langsuanpao 44. Pauzalun 45. Lamginmung

SUHDIHNA

Pu Editor, ZKT Vol no:VIII, issue No. X July 4,2009, thu tuam tuam a ka min K. Thangsuankhup pen K. Thangkhankhup hijo hi. Hing suh dih piah tan. Next time ah pilvang deu vai..kipah ing. – K. Thangkhankhup

SSC EXAM UM DING

August tarik 2 chiang in SSC in ZSP members khenkhat te sepna ding in Data-Entry operator exam sai ding ua, ei ZSP members zong exam ding tam kuam um ahiman in thumpi vai.

Khaibiaklian,
Education Secretary, ZSP DB.

KIPATHU GENNA

Bangchih laipou a kiphal tah a Zokuomthawn type, lay-out leh setting hing bawlpia sah leh zolengthe computer hing zangsah zing Pi Manager sap Nu Irene, Manager Zolengthe computeh, kung ah zkt Editorial board in kipathu nasatah in kigen hi. Tualeh Editor pu singpi, theitui leh same-ngameh a ahing na va zing zel ziah in zong Pi Manager kung ah kipahthu ZSP Db in kipahthu kigen hi. Maban a ahing zahsah zing uleh a continue zing ding uh ideisah a pasian in zong gualzawl ta hen.

Safdurjung Enclave a um Nu Manenching zong July ,  thawlenni chiang in Sukhmani Hospital, Saf.Enclave ah ki-aat Operation  ding, damtah a ahing pawt theina ding in thumpi vai.

Tutung I news uh hing sponsor piah Nh Chiinmuanhoi @Boby leh Nh. Linda Niangboi Manlun, Munirka te kung ah Editorial board in kipahthu nasatah in kigen hi.

ZSP Actress Nh. Deikhanlam zong inuaha July in hing tungtou kiata. Delhi ah tulaitah in Zou Actres leh actor mi 4 tah ki umta, album bol ut ten ngaiven thei ahi.

ZSP Study Forum in masawn zel in students kibeh zel, tulai tah in Sir Lawrence Khenmang in Modern History Class la hi. Pangchiat vai, maikoi.

Tunia pat in ZSP membership form kihawm ta a, koipou in Secretarypu leh Area secretary te kung ah ngaiven thei ahi. Fresherte membership Rs. 25 hi ding a aluite Rs. 10 hi ding hi. Mautam kial ziah in fresherte a Rs. 5 discount himaithei.

U ASK, ZKT ANSWERS…………..

Q. Tutung Z.S.P. Fresher’s meet pen Lunch bawl ding chin kaza a, programme pei ding dan nang hil thei diai ? – Nh. Nuanuom
A: Tutadi a duthusam pen Z.S.P. Fresher’s meet 1st session suun  11:00 A.M. in kipan ding a , nitahlang nai 1:00 P.M. in Lunch neh hiding a, Nai 2:10 P.M  in 2nd session kipan ding chi ahi. Hinanleh Nupi tamzaw dei dan ing hi ding a, August 2nd, 2009 Z.S.P GBM ah hing ki chiem ta ding hi.

Q. Z.S.P membership fee fund nang genthei diai? – Tv. Neilian
A: Kumteng in Z.S.P in membership fee don a , tutung in zong Z.S.P in fresher’s te kung ah membership fee Rs. 25 ki dong ding a, old timer te Rs.10 ahi ding hi.Hinanleh mautam kial jieh in Z.S.P lamkaite’n fresher’s te Rs.5 discount bawl mai thei hi.

Q. Z.S.P in Z.S.P fresher’s meet leh kalaisai sport adding sum bang achi dong ding e? – Nh. Hatnu, Gurgaon.
A: Z.S.P in kum dang bang in family, single employee , unemployed  leh students chin hing khen ding a, August3,2009 GBM ah budget siam in tuanah rate hing bawl ding hi.

Q. Z.S.P GBM a kou teng pand thei ding e?
A: Z.S.P GBM a ZOu ta um zousia pang thei a, adieh in students te pangkim chiat tei tei ding ahi.

Last Quizes Answer:

Q.1(A) Adam used dry farming technique (Genesis:2;8,15) and flint took before metals (Genesis:2;22)
Q.2(A) God cause “The Big Bang”. Revelation:20;11 describe The Big Bang Theory.

Today Quizes:

Q. Noah flood lasted for how many days?
Q. ZSP, ZYO leh UZO te bang chikum a ana kiphut khie ahiei?
Q. Zou nampa chia UZO in apuon koi ahiei? Bang chikum in?

GTB ah GNM Admission mu

Nungah neu hoi tiltel Nh. Deiching in GTB Hospital ah GNM Nursing zilna ding admission mu. Admission bawl ding in tai bem lele chithu kija. Tangval a ki thuopi thei ding um lou i?

KOITE’N BANG GEN??

* Tulai ka ngen a ka umleh memal, melei nengthem in hing subuai koi lai zang.
– Pastor Lalpu

* Editorpu lateelte vevaw kasha veh  Z.S.P EC ten suipia mailei avele. – Khaibiak

* EC meeting ah agenda in hing polut leh aveleh. – Malsawm

* Z.S.P letter head zang a love letter gelpia ding ka chi hita. – Gen.Secy pu

* Ehe..! nou teng bang gen uh lah nouteng khuol na a ka khut kazah lou, ka baang (wall) beng leng nungah hing kekhe/pulkhe zung zung mai ding aveh.
– Editorpu

* Exam kang zaw zaw chu thadam laangsia bang ding kaveh. – Khukhup

* Aw…! Z.S.P study forum ka pang ut hia, ka damlou in tuni zong hospital ka pha uh.Next time ah lets see aw..!  – Nh. Rabecca Nempi Zou

* Freshers meet chiah hingna en uah, nungah melhoi penpen nutoh line kitang a tou ding kaveh.- Neithang Kotla.

* Kalaisai sport chiang a chu, nungah melhoi kasha khat Red-card piah ding himai.- Thalun, G&Sport Secy.

* Kalaisai sport chiang in Outer-Munirka nungahte play khat ah refree ding in hing pangsah ve ua. – Tv. Kamminthang, Noida

* ZSP Kalaisai sport chiang a player ding ei United Leengsawt club te selection test khat neingai ding hive aw. – Pu, Lunmang, Captain.

* ZSP leh SSPP friendly match zokuomthawn mobile news in Friday achi kha ziah a ki miss ataveleh. – Nh. Rose Boinu.

* Zou sung ah nungah tambang umthei ta mawh, va hel ngal ve…Pa Kakap Gurgaon.

* Zou sung a nungah melhoi laisiamte namdangte khut a alut ding pamai pamai nachi chi sang in nouloi kipan ve ua.  – Pa Lalboi.

Lateel | Leel Aw, Leel Aw

@ Hing koi aw, hing tawp aw , kumsawt adding, ei gel kal a, ki muan lah lou in, kei nang a nang kei a nahi. –Mathew, Munirka

@ Kumsawt mel a mulou, tongsuo mel kilawm nou, sen a kei ngainou…
– Nh. Ruth Hoinu, Maharani Bagh

@ Aw miltani Bualna vangkhou , ngai in zong zil nonlou e…Nh. Haunu, Munirka

@ Hey..tonight..I Love U tonight…. – Tv. Hanglamthang

@ Galsiel bang donlei lang ngai na hei na saulim lungsuon kan in sang. – Kapmuan

@ Lungsetna in let leh neu a khenpoi… – Tv. Thangminlian Phiamphu

@ Kei geldan a lah ngai itna beithei lou ittna lungzuan zatam siallaw ing e ngai (Solha). – Tv. Goumuanthang
Tutung ZKT Sponsore: ZSP Nh tulthei lou Boby Chiinmuanhoi leh Lynda Niangboi Manlun te’n a sponsore uh ahi. ZSP Thanks you.

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in ZKT Issues. Bookmark the permalink.

One Response to Vol. No. VIII, Issue No. XI, July 19, 2009

  1. Pingback: the art of war

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s