Vol.No. VIII, Issue No.XII, August 16, 2009

Kalaisai! Genlou theilou:

* ZSP Study Forum hatsem na ding in ZSP Study forum joint Co-ordinator Tv. Samuel, SBI Staff in forum te theitui leh singpi dawnna ding in cup dorzon 2 val hingtuah hi. Atung ah ZSP Delhi branch in kipahthu kigenhi.

* Tualeh ZSP Study Forum in Class aneithei na ding a a inntung hing zangsah leh class la ding a hing bawlpia Pu Hauliankap Forum Father in ZSP Study Forum in Class ala chiang a light bill bei teng hing na pia sah zing hi. Ama tung ah ZSP Delhi branch in kipahthu nasatah in kigen hi.

* ZSP Delhi Branch in apeisa August 2, 2009 nin ZSP DB GBM a 2veina ah Bye-law review committee in ahing luikhiat ZSP Bye-law pen pomkipna leh mahni kipiahna na nei ta uhi. Tua patsa’n tam Bye-law tha pen zui ahitahi. Bye-law kimtah in http://www.zspdelhi.wordpress.com ah et thei zing ding hi.

ZSP DB ELECTION TOH KISAI

Kum 2010 & 2011 sunga Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi Branch vaisai ding kiteelna ahing tung ding August 30, 2009 Nita lam nai 4:30 chieng in Pu Zamlunmang inn (Zolengthe Sauliim) Munirka ah nei hi ding hi, tua kitelna hing saisah dingte ahileh Dr David Vumlallian Zou (9910969762), Pu John Jamkhomang (9899672087) leh Dr Mary Grace Zou (9210572385) ahi uhi. Tam election toh kisai theituoh tamloute:

Tutung Election pen Nomination System (mani kipiah khiat a ki teelna) a jah dingahi. Tel ding postte ahileh President, Secretary leh Finance cum Treasurer hi ding hi.

Ö ZSP DB Bye Law ahi  bang tah a jui  ahi diing hi.
Ö Nomination pen a ut jousie in Nomination Form Election Commissioner te khat poupou kung ahilouleh Net tung tawn a pat bawlthei ahi ding hi. (zspdelhi.wordpress.com)
Ö Koipou Candidate ut tapou in A chitna uh proofna a Graduation Certificate uleh Alim PassPort Size khat a piah angai ding hi.
Ö Last Date of Nomination khu August 25, 2009 ahi ding hi.
Ö Last Date of Withdrawal of Nomination khu August 27,2009 ahi diing hi.
* Scrutiny pen August 28, 2009 ahi diing hi.
* Election khu August 30, 2009 ahi diing hi.
* Election nomination leh withdrawal form te zolengthe.net apat download bawl thei ding hi. Tualeh zspelection@gmail.com a kanthei.
* Nomination pen post tungtawn a zong bawl thei ahi dinghi. Postal address ZSP DB office: 65/R, Top floor, CPWD Colony, Lok Sabha Quaters, Vasant Vihar, New-Delhi- 110057

ZSP Meritorious Award:

ZSP in members gualtung tuanna neite kumchin in nuamman/kipahman kipiah a tuaziah in koipou ZSP members zousia Class- X apat a tunglam teng siamna zilna a 1st Class a pass leh toppers lochingna nei zousia in na bio-data, Siamzilna inn (School/College) kimtah in hing pe ding in iki ngen in iki theisah uhi.
– Khaibiaklian, Education Secretary, ZSP Delhi Branch.

UZO to ZTC:

Lamka lam thuthang khat ahileh United Zou Organisation pen Zou Tribe Council a hen ding chi thu um. UZO Executive Committee meeting in phasata ua, General Assembly Aug 25 chienga genkhawm ding hita hi.

THY TUAM TUAM

UZO ZWC: Lamka, Aug 13: United Zou Organisation (UZO) Gen.HQ election Aug 25, 2009 in Um ding a, nomination paper submit thei hunbeitan in Zou Working Committee (ZWC) member ding in mi 12 in nomination file uhi. Amaute ahileh Ginsuanhau, Vumchinkhup,  Manglianthang, Chinlunthang, Thangzamang, Khamchinthang, Khupzagin, Zamgenthang, Khamminlun, Kapkhanthang, Thongsuan leh  Chinsuanlam te’ hi’n thusuo kinga hi.

ITheitui inn va: Nh. Kimboi in Italy apat Delhi ahing tung tung in ZSP Study Forum member te Theitui in hingva hi. Nh. S. Mary in jong Study Forum English Special class neini in forum student te theitui in hingva hi. Ama uhte tung ah ZSP Delhi Branch in kipahthu nasatah in kigen hi.

FRESHERS ZOPNA: (54) Rabecca Zou. (55) Jonathan Paulianlal (56) Niangngaimang. (57) (58) John Khukhup Haokip (59) Thanglalmuan. (60) Boicy hoineilam. (61) Khaikholian. (62) Thangnou Tungnung. (63) Hoizozam.

INLAM ZUON: Saket a um Letboi leh Lianching Nu zong damlou kizen sah a Delhi a hing um inua kaal in innlam Manipur ah na leengsuh kiata hi. Adam na ding in thumpi vai.

KERALA ZIN: ZSP Cultural secretarypi Nh. Dimngaiching @ Dimngai zong ZCF Kochin haitha mang ding eh Kochin a a ute Pa Nehzamang and familyte innkuan veh ding in inuakaal in kochin ah na leengsuh a, ama date 21 August in hing tungtou kia ding hi. Tualeh August 21-27 kaal in Banggalore va leengsuh kia ding. mitate…

HAITHA:
ZCF Kochin in in August 9, 2009 in haitha noptah leh lawching tah in na mang uhi. Ei Delhio ZCF in zong bawlthei ding in gingtat huai hi.

FORUM: ZSP Study forum in Class neizel a, inua kaal date 8 August 2009 in English special class Dr. David Lalpi in lana vanei hi. Phattuampi mama un thutut kinga. tualeh tu August ha sung in ZSP President Tv. Mangkholun in study forum ah Geography class lana nei dinghi.

ZYO MEETING: ZYO Delhi Branch in zong zani August 15, 2009 in Munirka Pu Zamlunmang Inn ah General body meeting lawchingtah in nei hi. Thu tuamtuam tampi Zou nam khangtouna ding genkhawm uhi. ZYO a general fund pie leh peloute etkaina zong nei uhi.

FREE COACHING: ST te a din free coaching ki hong. DEC (Delhi Education Centre), JiaSarai ah lim 2, Degree Certificate leh ST & Income certificate poimaw ding.

DU ADMISON:
11. Jonathan Paulienlal in Bhagat Sing College ah Geog (H) mu. 12. Lienzakapthang in zong Physic (H) mu. Congrates.

SONG LEADERS: Tukum Freshers’ Meet chienga ZSP Anthem sahna ma pui ding Gurgaon ZSPte ngansie ahi.

ZSP AWARDS: Tukum ZSP Award late:

1. (L) Rev.Doupu Award (Zou MIL in cl-X) :
Ms.Sylvia L.N.Mawi d/o Michael Ginzasuan
2. (L) Thangkhanlal Award (ZSP Topper in Cl-X):
Ms.Sylvia L.N.Mawi d/o Michael Ginzasuan
3. (L)Vungkhoching Award:
4. Kapu Saipu Award( Zou MIL in Cl– XII):
Ms.Ruthy d/o Chinkhanthang
5. Pu Suohzahau Award (ZSP Topper in Cl-XII):
Ms. T.Ngaideiching d/o Chinsuanthang &
Mr. T.Bosco Munluo s/o Dominic K.Munluo

Bawlung Lawmly Match

Ahing tung ding August  21,2009, nai 4pm in Old JNU Campus ah ZSP North Delhi leh ZSP South Delhi football kimawlna huaisetah um  ding hi. Area nungah te’n na area tangval te uh va cheer up un.

U ASK, WE ANSWER…………

Q: Kum 30 kapha chiah nungah ngai leng avaigeiseng ta diei? Kum nga reservation, kum 35 a zi nei theina ding in. – by Eric Lalpu, Gurgaon.
A: tulai nehsuina dinmun zil toh kituah in pasal a ding in zi neiha seng chi a umnon sih hi. apoimaw pen zi vana ding nanei hunhun himai a kum 30 tan a zi leh ta vahna ding nanei man leh nungahte a ding in chapang ngaihuai na hi ding hi. Tuaziah in lungkham sin tualeh nungah hel hangsan te a enghuai tuan sam ah maw.

Q. Ka best-friend nu tangval pa’n a kikhen jou un hinghel (proposed) a, kei ang itt tah2 ziah a kikhen hidan in gen hi, Ka gingtat ding e? – by Sonia (Name change).
A: Tam bang pasal pen gingtat ding in kamu sih hi. Na loinu a hel masang in nang a hing ittna hei ah a um ei? Na loinu abawl bang in maban ah nang zong hing bol ding a, nungah dang a muchiang in ama angaitah tah ziah a nang hing khen vachi dinghi. Gingta mawng mawng sin.

Q. Tutung ZSP Delhi Branch bye-law revise kibawlna a President leh Secretary tet thei di unmarried i chi sese uh bang zieh e? – by Irene Tungnung
A: Nungah/Tangval zong lamkai thei di kitamta china himai lou di? Tuoleh Pu Zoulun gendan abah leh Papite tangval ten khenkhe ngap nailou uh ahiman ua akhapna abawl uh hiva chi.

Q: ZSP Delhi branch a deptt. member te’n a na uh/ mawpuohna jou zoulou a mawh? Ahilou leh a mipite fel lou amawh, ahilouleh President/ Secretary fel seng adiai? I sil ngaitua te ; freshers meet/ kalaisai Sport/ meeting a huntah chi a um thei sih hi. – by Gou Zou.
A. Kipawlkhawm na khat poupou ah President leh secretary fel seng chi a um sih hi. Tunitan in keithei chiangtan ah ZSP deptt a members ten ana/mawpuohna uh nasatah in zou uhi. Eg: Study forum leh zokuomthawn news bang President pu leh secretarypu in tutan in zong saikhalou ua hinanleh hatsem sem hi. Tualeh maban ah i pawlpi hat na ding in mipite khut ah kinga mama hi, koipou in mistake bolthei a, tuapen sumkuangchiang kei a kinuasah ding ahi sih hi.

Q. Freshers meet masang a election nei ding chi pen in Freshers meet/ kalaisai sport meet kising sah na subuai ding in ka gingta zaw hi. Sport zouchiang in election umleh hoizaw lou ding e? – by Thathang.
A. Tam pen ken zong dih kasa hi, Lamkai tha leh luite hing ki ngansia thei ding ua, ithil sawm pen uh hing losam thei ding in kamuhi. Tualeh tu’n zong ZSP EC sung apat in member khenkhat in mawpuohna pen August 30 zouchiah a sai ding hing umna va kichi ziuzuau

ZSP Fund dawl (dong) dingdan:

(1). Family Category (A)- Rs. 1000
(2). Family Category (B)- Rs. 500
(3). Single Employees:-
-Salary upto    Rs. 5000    Rs. 300.
– Salary upto    Rs. 7000    Rs. 500
-Salary upto    Rs. 10000    Rs. 700
– Salary upto    Rs. 15000    Rs. 1000
4. Students and unemployed- Rs. 100

Area teng a sum dong dingte:

1. North – Pu Lalmalsawm
2. Gurgaon – Pu Goulunmang
3. Noida – Pu Chinsuanlam/ Kamminthang
4. Munirka Area – Pu Khamsianpau / Pu John Thangkhanlun Samte
5. Sarai Juliana – Financepi Maman
6. Maharani Bagh – Pu Lunpa.
7. Safdarjung Enclve/ Mohamadpur-
-Pu Khaibiaklian
8. South-Ex/ Kotla- Pu Zuanneithang
9. Jharoda leh Chawla- President & Secretary.

Naseppi uh:
Sd/-  Nh. Manlianching, Finance,

TUTUNG A SPONSORE HING BAWL PIEHTE

Tutung a ngahnu kiphal Nh. Neiting, Staff Nurse in hing sponsor hi. Tualeh Nh. Biakhoi leh Nh. Grace Valte in zong zokuomthawn sms mobile hing sponsor piah uhi. Ama uh tung ah zkt editorial board in kipathu kigen hi.

KOITEN BANG GEN

* Kalaisai sport chiang a teeng ding Priya kiimlah a Half-pant kava leisawm leh dangka sangkhat (Rs. 1000) val ngen man sah va ya uh.
– Pu S.K Mung, Vasant vihar.

* Bang a poisam ah Rs. 1000 val man nanleh kapa uh ahatna ding ahipouleh chia kalei suh uhi. – Nu Ching (Mrs. S.K Mung).

* Kipah huaina e, lamkaite’n nangthei phanalai ua, nouchi/gen dandan aveleh.
– Nh. Biakhoi.

* Ka Hostel gamlat toh lamkaite sum dong ding a nangpei ding uh lungsiat huai uteh, ken hing pe na vang.
– Nh. Helena Hatboi.

* Kamin tah tah tutan tan theinai lou maw? Delhi a Melhoimian chia hing kihan akhu aw..                – Editorpu.

* Sai ding thou thou sai kichian lei avele.
.- Tv. Malsawm North
* Tutung in Lamkai muanhuai, fel, ego neilou, kiniamkhiat siam mi ahi iteel ding                .- Tv. Khaibiak.

* Kei buaina pen a tuam vilvel, politics zong hilou, pil-li-tick.            – Apasiam.

*ZSP study forum class a editorpu leh Mung-a, freshers te ragging bawlsawm, suspend ding e..
– Samuel, Assistant Co-ordinator.

* Study forum a ragging bawl a umleh expelled ding himai.       – Co-ordinatorpu.

*Kalaisai sport chiang a ding in ZSP in zong transport minister khat neilei aveleh.                      – Tv. Jouboi.
* Sport chiang in numeite a zong Arm wrestling umsah ve ua, katha nuam.
– Nh. Vavah.
* Kamin hiloukhat a nang gelkha ziah a sms na thotkhial kisa in na ki hase man dehtah avele, bangza e a poimaw?                           – Nh. Neiting, Staff nurse.
*ZSP tangvalte felthei mama uchia, hinanleh meeting teng a nungah na puizoulou uh bangchi dan eh.?- Nu. Ching, (Mrs.Khakhai)

* Editor pu Nungah alergic ahi a avele.                                    .- Gspu.

*Kalaisai sport a ding transfer window kihong nailou maw? Super star playerte kilei ut ta a..                     .- Murder, Gurgaon.

* 2008 a Gurgaon te Bus kilasah, tutung Noida te dih hitaven maw; Nuam hitalou.. Sport chu kumdang bang loutah a zah ding himai.                       -Mint Noida.

( Kahaseh.! ki hope sih ua, zokuomthawn zong hing kipia sawm nonlou ave, Noida te ZSp a ding a active loupen na ve ua.- Editor)

*Na mel lah hoi a, na chetdan lah nal a, hinanleh na sms leh call te kei number ahikha lou…    -Nh. Lorencez

* Tulai a bangchi ka de aw, kanagu khat kilakhia/umlou bang in maumau veng aw.
– Heisamoon.

* Zou tangval te toh namdang tangval te ite sam ding e, Zou tangval ang hel um lou u chin a..         .-Nh. Naomi, Staff Nurse

* Ken vang Zou tangvalte December tan dead line kapia hi, tuatan a ang hel a um lou uleh namdangte quata pia dih hita..                     .- Nh. Chingboi
* Hava la khat gelve, kei tulai hava ka lung ahel ahel thei.              -Nh. Eli, AIIMS

Lateel… Lateel.

* Zozam kahing ngai na lawm lawm e..                           -Tailamthang.
* Vangkhozol ngai ing ka ngai leenna, kaheina a hing galdot zing ing… – Douniang.

*Tunia mel a kamu ngai zozam aw, heikuam sawlbang heina tai..         – Upau

*Sanchil liannu na vang ngai ing, lungzuan hitui nul ing, ngai aw na mel etchim lang e…                              – Nh. Elizabeth AIIMS

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in ZKT Issues. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s