ZSP Delhi Branch election report

zspAugust 30’2009 ni un ZSPDB General Election Pu Zamlunmang inn (ZOLENGTHE SAULIIM ) ah nei in um hi.  Vaiguan pen nitahlam nai 5.30 in ki pan hi. Mipite hing tung masang peh in Election Commissioner te leh General Secretary Pute ana tung masa in ana tung tham ta uhi. Election toh kisai silbangkimte ana sai fel siangin vaiguan ki tup mama hi.

Mipi hunkhawp hing tungta ahi man in Pu David Vumlallian Zou Chief Election Commissioner in Puitu hina laa in tua leh Dr Mary Grace Siasian leh Pu John Zamkhomang  ten apoimaw bang in ana ki thuapi uhi.

Tua chi’n Nu Manenching  in Election patna ding in thuumna  nei in hunpat ahita hi. Tua chi’n EC ten Election pai ding dan taangpi genna nei in apoimaw ding jousia puan khiatna nei uhi.

Manifesto

Khaibiahlian

President Candidate: Tuo jou in President Candidate Tv Khaibiahlian  a pat a manifesto leh a tup leh a ngim te puan khiatna nei a, aman a genna ah I Society a akisuhlou tuamtuamte suh dih a ah ahi diing bang tah a apai theina ding a panla ding ahi dan gen hi.  Taang hawlte leh taangpangte kithua banga kithuo khawm ding in zong ngetna neihi. Mipi te kipah mama in khut behna toh a hun jou hi.

Zuanneithang

Secretary Candidate: Tuojou in Secretary Candidate Tv Zuanneithang apat ngaikhiat kia ahia, aman a genna ah I khotaang hinkhua ahoi thei bang pen a apai theina ding a  sep theithei a sep ding a ut daan gen khia a  mipi’n Khut behna toh thuap in ahun ajouta hi.

Haumuanching

Finance cum Treasurer Candidate: Nh Naomi Haumuanching apat ngai khiat kia ahia aman a gen na ah Concerned, Responsibility leh Accountability chite Principle a jang a ,tuate ma tawisang ding in gen a, mipin kipahpi mama in khut kibeng vaduap hi.

Declaration

Candidate te tup leh ngimte ngaikhiat ahi nua in  Pu John Zamkhomang  Election Commisioner in tel ching (Uncontest) a umte puankhiatna nei a, 2009-2011 sunga vaipo ding ahi uh chin puankhiatna nei hi. Amaute ahileh President ding in Tv Khaibiahlian, Secretary ding in Tv Zuanneithang leh Finance Secretary cum Treasurer ding in Nh Naomi Haumuanching te ahi uhi, Amaute ahileh koima toh kitet lou chingsa ahi uhi.

Speech

Pu John Jamkhomang: Tuachi’n Mipiten kipahpina in khut beng juojuo kei hi.  Tam Election pen nasa tah in lawching mama hi. Puankhiatna a nei jou in  Pu John Zamkhomang in telching a um lamkaite hanthawmthu genna neingal a, Lamkai ten kitup tah a a lamkai theina ding un a EGO te uh apai  khiat a, Taan ngam a, Pawlpi in kei a ding bang ahing pethei ei chi sang in Ken Pawlpi a ding in bang ka pethei ei chi zawh ding ahi dan gen hi.

Pu Ginsanglian: Tuojou in Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi Branch sih leh taang in Pu Ginshanglian Samte Secretary in hun hing jang a, tuanah ama’n tam tan hing puitung I biah uh Pasian kungah Nuamthu genna nei a thupi na tengteng pe masa hi. Muang tah a ki guat na bang in Election Commissioner te tung ah jong pawlpi min a a tawmngai nate uh jal in  kipah thu genna nei hi. Tuaban ah kiphaltah a a inn itlou kei a hing jangsah Pu Zamlunmang (Pu Zolengthe) tungah jong kipah thugenna nei hi. Tualeh tam Election hing suh pi ching sah ZSP Member te tung ah jong kipahthu gen hi. Agen jel na na ah, maban a tusang a thupi jo leh sepding tampi um nalai ahi man in tuate a jong ki daang ko lou a tua sang a ahi thei tan a kihal a, maban a sepding leh bawl ding te ah jong koimapouin kithuapi a I hi theina rtantan a thuap ding in jong ngen sawnsawn hi. Gam lah ding tampi um nalai ahi man in hat leh hangsan tah a ipang poimaw ahi, tuo thamlou in I totna tantan I gam ahi  chi in chouna bawl hi. Thugousie, Zouten chiang khut a sat uleh  asat khawm uh chi in pankhawm hanta ahi daan tah lang a Zou naw  lei ki Zou mai ding ahi daan te gene nei hi. mipin kipahpi mama in khutbehna thupi tah toh  ahun jou hi.

Pu Kamminthang: Adviser ZSP DB apat thugenna ngai khiat kia ahia, aman a genna ah tam bang a ZSP hi in bang hitaleh Student Association te a atam thei banf pemn a ki hal ding in hanthawn a, tambang a kihal na pen I mailam a ding in jong hing poimaw mama ding ahi damn te jong gen hi. Personality Develope na ding a chance hoimama ahi chi jong gen belap hi.

Pu K Zou: Hanthawn thu genna leh chouna  thupi tah ngaikhiat ahia, agenna ah Lamkai ten sil I bawl chiang in koi maipha etna toh bawl lou a tangtah a ahoi thei pen, adih pen a tangtah a pai ding in thuhilna nei hi. Thudih haasuo lou a jawntat malmal lou ding in Sangnaupangte hanthawn a thuhil hi. A tawpna ah I love you all chi toh a hun jou hi. Mipin khut ki beng va juo hi.

Pu Zamlunmang (Pu Zolengthe) apat thugenna ngainuam huai leh gun tah gil ma ngai khiatna nei ahi kia hi. Ama’n a genna ah thudih ma a pang tinten a thudih ma a muanhuai ding in Lamkaite hanthawn hi. Thudih in gualzou ahi dan eima hinkhua pat ngaikhiat ahia, thudih a tudet tinten ziah a ama tunga sil tungte gen a mipite lung khoi mama a, zu sip va sip ki bang kei hi. Tua ban ah a Inn (Zolengthe Sauliim) I pawlpi uh- ZSP, ZYO te a dinga ahun banga jah thei gige ahi ding chi jong puang khia a mipi te khut beng in ama kipahpi mama a, pahtoina kipia hi. Athawn in innsah innhangte jong phawng jou phial hi.

Pi Dr Mary Grace: Hunkhah na ding lam ngaituo ahi kia a, tuo masang in Pu Dr Vumlallian Zou in  Election Comissioner  Pi Dr Mary Grace Siasian Zou  hun pia a, aman a gen na ah  Khotaanga a numeite poimaw dan  poimaw  gen a poimaw na tah jong nei ahi daan uh jong gen hi. Numeite hasot na thug en akhotaang a ki hal deu ding  in chialna bawl hi.  Ama apt in numei tampi ten a dihna uh thei belap uhi.

Pu Khakhai Zou: Tua jou in Pu Khakhai Zou  President Zou Youth Organisation Delhi Branch  hunkhah na nei ding in hunkemtu in chialna nei hi. Hunkhah tahtah ahi masang in conductor te ngetna bang in in lamkai te hasot na leh hanthawn na thu jong gen ngal hi. A gen na ah Sangnaupang ten Tupna ki chiantah nei unle tuami ma lungke lou in paipi suah un chiin hanthawn hi. Ama hinkhua apat gentena nei in lamkaite leh Sangnaupang te hasawt hi. Tam a thug en in Sangnaupang te lung khoi mama hi. Pu Khakhai Zou pen  Zoutate a ding a bang ma itt nei lou leh kiphal jing ahi man in pahtawi na kipia hi. Thugil tahtah leh manpha tahtah te a gen jou in hunkhah na zThuumna leh kipah thugenathuumna nei in in hun khah ahita hi.

Thukhupsitna

Tam Election pen gintat sang in lawching mama hi. Innsung in a dawl lou inn mai lam leh inntung lam ah mi dim phing pheng hi. Delhi Zou khangthu a meeting mi tam kikaikhawmna pen hi ding a gintat leh tuat ahi. Delhu ZOU tate a ding a mang ngai nonlou ding sil thupi tah a suah ta hi. Hunkhah ahi jou in Mipi e khat leh khat ki nousiat tuo chiat in ki tai mama hi. Tel ching a um lamkai thate chibai buhna   chite toh ki buai chiat a ,nuam in thupi mama hi.

By

Ginshanglian Samte
Secretary
Zou Sangnaupang Pawlpi, Delhi Branch.

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in ZSP and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s