A kigen minthang ngahnu melhoi

~ Joel Lianmang, Noida

Chiimhuoi na lawmlawm e chin Lawm Lal te kung ah lekhasim peilou in kava vah leh, Lawm Lal leh Lawm Lian te nitah lam a ngahnu melhoi amudan uh chiiltui kaizen in ana houlim uhi. Tomkhat ka omzou in a lunglut loute dandan in ka laivuon ding toh chiin ka peisan a, hinanleh, ka laivuon ding sang in ka lawmte ni nungah thu gen khu ka lungsim ah vaibang a tham den ta hi. Ka lungsim ah neulai a tangthu kigen”Neinou” tangthu kigen ang kilang hi. Neinou pen mi taga hinanleh melhoi, mihoi, lunggsim hoi leh mi chingkip ahibanah mite ding a panpitu hoitah ahidan na kigen ka ngaituo khie hi. Tuachiin, laivuon kizouta a, a zingni zingmawng chieng a zuapa vangkhua zuan a peiding kahizieh in Lawm Lian te kung a kava laileng leh, Lawm Lian leh a nupi uh ngahnu melhoi zieh in ana kisel ua, a zinu in, “ Nang nazi nata donlou a tami toh buoi khop’ chiin a zii pen ana sousang nasa mama hi. Keizong nuam salou in Lawm Lal te kung lam ah kavah touta a, keizong vangkhua ah neulawm ngai chidan deu kinei ahizieh in pei ding kal pen kingahla pien sim mama hi. Hinanleh tua ngahnu melhoi tanchin leh khatvei tei mu ka ut a, a tanchin thei ut in Lawm Lal ka dong a tuachiin a man ang gen sipsip a, tami ngahnu pen Pasal zousien etla nungah melhoi mama ahi chiin ang gen suhsuh hi. Ama min ahileh a min pen ‘NZ’chiin a kihan a a tenna khuo uh ahileh ‘LK’ ahi.

Khatvei tei Vahel Khah Khu Pasalna ahi chiin pasal zousie in ngaidan a nei ua, tuazieh in khatvei tei vahel khalou khu mituoi/pasal zoulou chi bang dandeu a ngaituo ahi. Tanglai a ana kigen minthang Tuoimannieng te pen a tusawmsawn te higiap ding dan ahi. Pasal kichi pouma a neu alian, a teeh a khang in tam mi khu ngaisut lienpen in a nei ua, tam ngahnu melhoi vahel a innsung mite toh kisual zong khoh a sahsih ua, a ma huntoh in a lung muong‘5‘ mama uhi. Ama pen misie migilou hihetlou napi ava heel khate pen kiliansah in innsung mite,midangte, zite simmaw in musit paipai uhi. Zinei zoute zong tam ngahnu a helchieng un a zite uh melsie sa in, a khotai theithei na ding in ganta bang in vuo in a sat ua, thulou teng khat in ki suolna ding a bol kha uhi.

A Silbawlthei Dan: Tanglai ana kigen gimnei Dawikungpu bang in Dawinei-aii tawi bang in a mel etsang in silbawltheina thuguh lientah ana nei kha hi. Koizong ama kung a vahaw kha pouma pen a lungsim nuom in, kipahna saulou nei ua, tuazieh in mitamzaw in Pasian siempute sang in ava naizaw uhi. Mi hanuom leh mi hanthawn a siem mama a, koizong lungsim gimna neite, buoina neiten ava zuon ua, ama uh toh kituohzel in lungmuonna kilawm huntawh ana pezel hi.

A Luck dan: Mi lawching khat a um leh chiel ahia, mi lawsam khat a um leh ama khu henemtu ding a chiel ahi a, hunnop, nopni-dani chite ah zingun in a pang gige a, pasal te bang ama a umlou leh hunnop hinanleh nuom sallou uhi. Pasal ten ann aneh masang un annkam tuina/limna ding chiin tam ngahnu ahel ua, a annkam uh tui mama hituoh hi. Nitah ni ang daisim leh pasal te Ngahnu melhoi tenna veng LK ah alut-apawt phelum puul a bang sousou mai hi. Mi malis chite leh kamsiem chite pen koima a pe vetsih a, pasal tamtah leh numei khenkhat a thangkam sung ah a kesuh zel uhi. A kamsung neu nanleh mi val zoulou anei kholsih hi. A kamsung a ke khate pen mawh in a pawtthei nonsih uhi.

Hattuom dankal lou hinanleh a nuazuite in sil a bawlkhiel mun ziehun hattuomte leh khotangte in a muda mama ua, khosung leh hunnop laha a telding a phalsih uhi. Koizong tam ngahnu vahel khu sil bawlkhiel bangtop in hattuom mite in a ngaisun uhi. Ama mihoi hinanleh ama nuazuitute in sil hoilou tampi a bawlzieh in khotang leh Pawlpi mite ding in silbuoipi a tun paipai hi.

~ ZOKUOMTHAWN | Vol. No. VIII, Issue No. XVI  |  January, 2010

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Articles and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s