Suongtuohna ~ Persuasion

~ Khaibiahlian, President ZSP Delhi Branch

Lungsim suongtuona bang ahi diei? Suongtuona nei lou hi talei bang ihi diuai? tualeh suongtuona in i hinkhuo bang achi suh khah ahia? chi sui chil hi lei, i hasatna uh gentena’n i silbawl khielte uh ki theichetna a’ng suoh ding hi chi ngai dan khau tah kanei hi.

Na gingtat lai sang in na siam zawh na um mai thei, tualemah in na lam et na sang a neu zaw leh dinmun sia zaw a um jong hi mo lou ding na hi. Lungsim suongtuona ah ang ki lang khat ahi leh tam dinmun nite a i ding ta un zawng ; i suongtuona, malai a hing ki pan ahi bou hi.

Nichin a ka bawl ding leh ka sep ding te ka suongtuo na a aum sih le ka nikhuo pen mitphet kal bang in beimang ding hi. Tua hi taleh mumal umlou, nitum khovah theilou china toh i ki bang ta uhi. Mel-le-puom et in hoi leh duong ching mi hing; khat hi tanan lei zong tam suongtuona dih tah i nei lou uh le ganta bang i hi uh china ahi.

Pasian guolzawl na i dawng te un i suongtuona asuh khah kia kei leuleu le, mang ham a ‘senseless’ achi uh khu i suoh kia uhi. Senseless i chi le pen khonung khoma khuol lou chi na toh ki bang phial a, mi pil vang khat in tam bang hina nei khalou uhi.

Tunin i suongtuona ua, bang bang a um ei? chin ki dong ta lei; donna chi nam tam tah ka mu ding hi.Dongna, ahoi lam chi khat toh ahoi lou lam chi khat um kia a, tua bang a donna i pieh thei lai in hiet nei deu, ahi kei le daidan na lian tah toh genkhiat chi bang a umtheihi.

Mihing in a hoi lam a suongtuona ah thusia phuong ding, chieng lamet na hoi tah le, it na toh i gen pen in ngaitu te ahi sih le a thutha za pante ading in thazang na a tun zaw hi. Tuama bang in mimit satna ding ahi kei le, mi elhou na ding a kam pau , suongtuona zat na in ngiem kiet na a ensah hi.

Tuchiang tan ah aguom leh amel i thei ta ua, ahin athuh zaw a gen lou ding i hi jieh in a tom lam in gen zaw ni. Ganhing ten suongtuo na anei sam ua,ei mihing te a toh a kikhie mamahi. Lai isim ua, angka i khuat ua, siamna i sui ua tua leh maban i ngaisut uhi. Tam te khu gan hing ah mu aum sih hi, maban a aneh ding chi lou.

Lungsimsuong tuo na in mihing dinmun changkang na apia a, nidang lai sang in lung muonna ang um zaw hi. Exam masang a i sim lai ten exam ah ki muong na ang pieh hi. Tualeh sil khat phot phot a, ina ki ging khol na in ki ngamna ang pieh hi. Hite teng teng lungsim suongtuo na ang ki pan ahi kia leu leu hi.

Silsia na bawl tah in zong ahi sih le na bawl kei tah le zong a bulpi suongtuo na a ang ki pan ahi bou hi. Ngaisut lou pia ka nabawl ahi na chi pen zong apumpang in a dih kei ding hi. I gen ut na in ichibah te i huoh a pat sa thukhen na amu lou uh le bang ma chin moh tat thei lou uh hi. Na thei man le man lou thu tuom hi ta le i sil bawl te pen ang ki pat na um ahi i chi nuom zaw uhi.

Tua ahi zieh in guai; genpi pen ahi leh, suongtuona i nei ua ahoi zawng hi thei a sia lam zong hi thei…… ahin mihing khat a ding in ma ban a poi mo a, maban ading khuot na in suongtuona zang khiel thei hi. Lung duai leh ngaisut chiil tah a thu khat na ngai sut in pilvang na ang pieh a, tua leh aban a na sep nabawl in hoi lam a nawt zaw hi. Gen talei suong tuo na galvan hoi pen ahia, alauhuai pen zong ahi hi. Suongtuona zang va ui ……..

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Articles and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s