ZSP Delhi Kalaisai Sports Meet 2010 Day Two Report

New Delhi, October 2, 2010: Zou Sangnaupang Pawlpi (Zou Students’ Association) Delhi Branch in kum chin a ana bawl jel, Kalaisai Sports Meet 2010 a ni 2 na lawching tah leh kihalawptah in tuni’n JNU Campus Playground ah zang uhi. ZSP nungah tangval, numei naupang, a te a khang in ki hal uhi. Jing mawng nai 10.30 a pat ding chi hinanleh nai 10 gin masang in amun ah tung kim phiel uhi. Kimawlna chi tuom tuom tampi conduct ua, a te a khang in kimawl chiet liiliei uh hidan in gen uhi. Foorball, volleyball, 100 meter race, three letted race, spoon race, balloon race leh a dang tampi conduct uhi.

Tam sports meet ah ZSP in canteen bawl ua, nasatah a lawching uh hi dan in zong asaitute’n gen uhi. Jingkal apat janlam tan in customer kiphumat den vawt chi uhi.

Ki mawlna guoltung tuonna late ahileh:

Football | Pasal ah

Winner: Singzabuong Group
Runners Up: Gotengkot
Football | Numei
Winner: Zobawm
Runners Up: Singzabuong
Volley Ball | Pasal
Winner: Tuailou
Runners Up: Gotengkot
Volley Ball | Numei
Winner: Zobawm
Runners up: Singzabuong
Tug-of-War | Pasal
Winner: Singzabuong
Rubbers Up: Tuailou
Tug-of-War | Numei
Winner: Zobawm
Rubbers Up: Gotengkot
Three Letted Race
1st. – Tv. Henry Mungboi & Nh. Muanlian (Tuoilou)
2nd. – Tv. Muonpu & Nh. Lhingneiching (Gotengkot)
100 Meter Race | Pasal
1st. – Jamlianmang (Zobawm)
2nd. – James Thawnglienmang (Zobawm)
100 Meter Race | Numei
1st. – Nh. Nuomneihoi (Tuailou)
2nd. – Nh. Zozam (Zobawm)
100 Meter Race | Naupangte
1st. – Dingpu (Tuailou)
2nd. – T. Khaiminthang (Tuailou)
Spoon Race | Ladies
1st. – Nu Muanching (Singzabuong)
2nd. – Nh. Chingneihoi (Tuailou)
Baloon Race | Ladies
1st. – Nh. Bebem (Singzabuang)
2nd. – Nh. Siemnu (Gotengkot)
>> Group Championship goes to Singzabuong Group

Kimawlna teng zaw ahi dimdiam in Pu Stephen Doukhanlun, IDES in nuommante hawmna nei a, mipi ten khela tah in kikhenna kibawl hi.

Tam kimawlna ah ahileh group 4 in kikhen uhi. Tamna group minte leh a khietna ahileh:

Munirka- Gotengkot (Black Colour): Gotengkot hi Zougal lai a ipu-ipa te’n ana zah uh Kul thupi lawi khat ahi a, ei ading in manghil thei guol ahi sih hi. Tam kul apat in Mangkangte zong hunkhop ana kapliem uhi. Savun lawng pumpi leh suong khaithang chite toh Zogal ana douna mun uh ahi.

Outer Munirka- Zoubawm (Red Colour): Namdang te’n ei demna ana zah zah uh, ahi’n tulai a amin ngaidan leh a kilawm dan a’ng thei chieng deu deu chieng un nasa tah in hing deigaw jelta uhi. Chillai in Zotang tou pei ding gari/moto kichi taphot ahileh Zou te tuong in tuong tasih leh, Zoubawm chi’n a totkhana tou ah ana minlawh uhi. Hinanleh tuni chiengin Zoubawm chipen michin in nal sa kiata ahiman un zahsawm nan uleh a bawl nei eima ina himan in iki neisah uhi.

Gurgaon- Tuoilou (Blue Colour): Tuaiilou pah kichi ahileh ahun teng a pah zing tul ngeilou, i pu i pa te’n laa ham a a it, a ngaite uh ana tap jel na uh pah mingai khat ahi. Aw ka tuoilou pah achi chieng un, ka it, ka ngai nou, iitna sunga vul ngeilou, sunkhuo, jansawt a ka gel chimlou, a muol a guom in hal nanleh sinlai duongkuoi zingte ana genna uh ahi.

North & Noida- Singjabuang (White Colour): Tangmi khat a lawmta ni kiteng ding kisa, a innkuon te uleh a khomi te’n a dei sah lou zieh un a shi lawh uhi. Guun pang tuoh tuoh a avui uh le akaw tung tuoh ua, singzabuong a pou in, mawng bang a hing ki kawi in a iit na uh amuol suo thou thou uhi.

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in ZSP and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s