UZO apat no objection ki la masa a nna kisem ahi ~ Adviser ZRO

Delhi, March 30, 2011: December 16, 2010 ni’a Union Home Minister Pu Chidambaram kunga Indian Constitution Article 224 A tungtawn a Autonomous Tribal State (ATS) ngetna memorandum ana submit uh del jui in Manipur apat Zomi lamkai Pu LB Sona – Chairman Zomi Council, Pu L. Khamliankhup – Gen. Secretary Zomi Council, Pu K. Guite – Adviser ZRO leh Pu K. Moi – Gen. Secretary ZEPADA GHQ te Delhi tuolpi ah hing lenglut ua, ZEPADA Delhi Working Group saina toh Arunachal Bhavan, Kautaliya Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110 021 ah March 28, 2011 | Time : 06.30PM-11.00PM sungin Zomi sunga kikhaikhawm uanute’n lamkaite kungah free and frank deu in lungawpkaina umte dohna ki nei hi. Tua mabang in lamkaite’n zong bangma im nei seselou in a chieng thei tawp dingin dawnna bawl uhi.

Tua hun a web admin Pu Zamlunmang in Zomi Council leh ZRO Adviser te kunga adoh leh a dawnna uh ahileh “Zomi Council sungah tribe tuom tuom ki khaikhawm I chi uhi. Ahitaleh Zou ham zang Thangkhal te’n lah Manipur apat tribe recognition mu nailou, tribe piching hinailou Thangkhal Tribe Council (TPO) chia ki minvaw te bang chidan, bang category a Zomi Council a pom a um thei a diei le? Zomi Council in Zou tribe te tunga divide and rule policy play hileh kilawm kasa”?

Pu LB Sona, Chairman ZC in a dawnna ahileh “Zomi a ahing lutna ding un ZRO ah aki ngen ua, tua dungjui in ZRO in accept ana bawl ua, a bawlna ua condition khat na bawl u chu govt a recognition ngahna dinga panpina kipe tua dingin ana ki thukim uhi. Tua chi’n Zomi council ah hing pe lut ua, tua dungjui in Mate tribe Council zong kila lut hi. Govt of Manipur in apomlou pi uh Zomi Council in tribe pi ching chia kipom hilou in a dei uh phut pi ding a ki phasah ahi.

Tuazaw in K. GUITE, Adviser ZRO in tam bang in hilchetna bawl kia hi “ZRO in a pomlou leh Kuki a lut ding uh chi ahiman in UZO apat no objection ki la a tuachi’a Zomi Council a member a pomlut ahi pan uhi” chi hi.

Tam thu toh kisai admin in March 29, 2011 jingmawng a Pu T. Hangkhanpao adohna ah tam bang in dawng hi. “Mi jousie in keima bawl dan in ana ngaisut uhi, hinanleh tam pen kei ma bawl hizaw lou in Pu P Chinzakhup UZO President hi hun sunga kibawl ahi zaw” chi hi.

Pu P Chinzakhup houpi sawm in bang jat vei a phone ki call nanleh line kimulou ahiman in thuchieng kikan khe thei nawnlou hi. Hinanleh awl a lawmte’n a houpina uh report kimu tam bang ahi. “Pu P. Chinzakhup ka dohna ah amau hun lai a Zomi Council a Thangkhal ham te lahlut na nei ahi vang in ZC gen dan bang tah in official a “NO OBJECTION” ki bawl kha ahisih a, lahlut ahi na dia programme hing pie un va ki uap ahi achi jo hi. Tuale, programme kijah na ah lahlut ahi masang in objection bawl a um ei chi dohna dankhat bawl ma uh achi hi.”

Tam thuchien kanna ahi leh koi mawsahna leh deilouna hi lou in, tunitan chienga Zou mipite theidan “TPO pen Zou Nampi phalna tellou a ZRO in Zomi Council a a pom” chi ahiman in mipi lung-awpkaina suh veng sawm kihi zaw hi. Zou mipite genta lou Thangkhal a si ngap phiel te’n zong UZO phalna toh Zomi Council a TPO member ahilam a thei kitam lou hi. UZO phalna tel ahi chi thei ahinuo in ngaidan khat a thoveng deu hileh kilawm in kilang hi.

Hun leh ni, khovel ki hei dungjui in gam leh muol luo a teng mihingte zong ham leh pau a hing ki danglam jel ding ahiban ah, a bil bil a ki khenna hing umtou jel ding ma ahi. Tunia unau kichi nam khat ten zong hun khat chia tribe recognition a tuom a ang del chiet ni uh hing um tham ding hi. Thangkhal in tribe recognition a del pen koima jada lou, hinanleh tribe level a platform khat siem ihileh tribe recognition mu nailoute bang chidan a member a pom thei a um adiei chi mipite buoina ana hi daih hi.

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Zou and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s