Waka Waka – Mission Singngat Assembly Constituency!

~ T. Zamlunmang Zou

Tuozieh in mimaw bang hilou in, mipilte dan in nahindan uah pilvang ta un, Tulai nite ahoilou jieh in nahun lemtang neisunte nou kiman hoi ta un. Tuozieh in mawlawm sih unlen …………” ~ Ephesa 5:15

Tenth Manipur Assembly kiteel hun hing naita, a hui in Zodawn lang hing jaap kha panpan ta ahi ding, thu-le-la chi tuom tuom jah in ahing um kia panta hi. Tu hun chiengin Nam-le-gam it hing tam deudeu van in, numei kamsiemte bangin na bil a luonglut vahen thei ding thu hing kigen tampi ja va chin, tuo hun chiengin tulai nite leh mite a hoilou ziehin mi mawlawmte bangin Zou nawh suh pai sin len pilvang tah in ana ki ngaituo zaw bou un chi lah na thei ta ngal ua!

Nampi leh Politics

Bang chituh in sil hoi ding thei chiet lei zong, MLA kiteelna hu in ang jaap kha chiengin mipi hi in lamkaite hitaleh kipuo vaduom leng hi. Zou khangthu ah nuo etkia veng veng talei, Nampi leh Politics I mekop tou zeng zung zieh un a hoi sangin mellawmlou tah tah sil tung tampi um zaw in mu thei hi. Tua banga tunkop a I ki vaihawmna uh tu term a vaipaw te’n Danbupi a’ng siemthana uah One Man One Post chi’n hing bawl ua, hui laan dan hing zang deh deh in kilang hi. Nampi’n politics a pum a pum sailou ding china hisam lou in, pareeng a Nampi leh politiciante akizawton uh poimaw hi.

UZO khangthu ah en talei, Politics leh Nampi vai I na kop tou zeng zungna uh UZO Special Assembly date 28-1-1972 in Daijang ah ana kipana, MLA candidate di tung tang a ngaidan kibahlou zieh in assembly pen ana sa veng vung pan ta hi. Hun hingpei jel in, UZO in MLA Candidate a tum a support hing nei tou zing ahiman in, a President a pang pen pen UZO Support hing hitou peh hi. Tua bang kawm kal ah UZO support mu joulou a, ama tum a candidate te pen Nampi doudal, a lang pang bang in I na entou peh uhi. Tam in a gasuo ahileh UZO support mulou party te ahileh kining khin doh ua, UZO support mu leh mulou party te kaal ah awngvang (gap) hing lieng deudeu ahiman in atawp chiengin Nampi sungah nou-kou kichina um zing hi. Tu I dinmun uh ngaisun veng veng lechin election toh kisai tapou a Manlun-Tungnung ana kichina bangma dang hilou, politics leh nampi vai I na kaikop zing leh nampi support chia a tuom a I na nei zing zieh ban uah, a dieh in Zou mipite pen ka nampi’n a support ahileh a hi dingma ahi chi’a pomsuh thei nailou aki hi man in thangmai loupa suoh suh jel hi. Lam khat ah I ngaisut chiengin Nampi min a support um vate lou, a kai kai kai chi bangin ki tosot chiet leh bang achi de aw, chi bang ngaisut tham ching kasa hi.

Nisim September 29, 2009 ni’a UZO Office mun a ZWC kiteelna leh incharge hun ah out-going president Pu T. Hangkhanpao in hanthawn thu agenna ah a ma’n ana zawloute lamkai President tha Pu Ginsuanhau leh a cabinet te’n a’ng zawtou uh lam-et thu nasatah in gen a, tuaban maban hun hing pei jel dingah nam-le-politics zong hallou ding in ngetna ana bawl hi. Tuazaw in speaker chielna bang in President tha Pu Ginsuanhau in zong thu genna aneina ah, be-le-phung a peilou a, nam leh politics khen ding pen atup thupi pen ahi dan zong ana gen hi.

A lui leh a thate’n tam banga nam leh politics hallou a pei thei ding hitalei hen peisa sanga nasapi’a ki khangtou ding leh hatsem ding ihi da nana mukhol tham uhi.

Election toh kisai a Executive leh Assembly Thuneina

UZO sunga vaihawmna a dan dan ahi dungjui in a thuneina uh zong a dan dan in um hi. A dieh in MLA, MDC leh MP kitelna toh kisai pen vaihawmna saang penpen khat a koi hi zing leh damna um ding in gintat a huai hi. Executive member ahileh mi 35 vel hi a, Assembly I chi chiengin mi 300 bang val thei hi. Tam assembly sungah kho hausa, intellectual group ban ah I gam sung huop a member tel ahita man in nampi support leh portlou pen tamna gen hi zing leh ki min leh kilawm kasa hi. Executive Committee in tam bangte hing sai taleh I nampi ki khaikhawmna pen indirectly political party hing bang leh kilawm kasa hi, tuaban ah UZO Preamble in a gen thupipen a tamzawte deina bang a vaihawm ahi ding chitoh hing kikal ding hi. Tam thu toh kisai Executive khut a koi hitaleh hausa leh unit te hei mun a ding ta ding chi zong ngaisut tham ching hi. Tua ahiman in laikai pill eh siem ten tam bang thute gun tah a ngaisut a, maban a damna ding nasep pan thei talei dei huai mama hi.

One Man One Post

UZO in I dampi ding ua ka gintaat thu teng ahileh I na tangkoupi zing uh, “One Man One Post” chipen peipi zing hithei leh dei huai ka sa hi. UZO lamkai hinanlei mihing pen I maban ah MLA, MDC ahisihleh MP kiteelna chi bang ki teet ut thei ahiman in mi khat in panmun khat khel tuh theilou ding chipen vaihawmna toh kisai kitohbuoi lou ding china ahi pipen hi. Hi thei ding hileh bawn, tam a tunga I gen kiteelna ang um ding kum chiengin UZO sunga panmun nei, kiteelna candidate nuomte’n ha 1 ha 2 maimai hilou, a tawm pen in ha 6 masang tei in kitawpna lai bang pelut thei uleh, chipen ha 6 sungin a pan mun luoding kit eel man dinga, tuotham lou in mipi thuneina toh support leh port lou ding thu pen special assembly chidan in ki leel man nalai ding hi. Unau PTC, VPC te bang zieha a nampi uh hoitah a election kuon leh zaw chienga zong luong thei zing ahiei I chi leh One man one post pen hoitah a ana peipi zieh uh hi laizang hi. Tuaban ah Manipur Congress party te zong sawtlou apat one man one post system a ana ki vaihawm zieh un a party uh hing tou liiliei nalai hi. Tam system pen UZO in zong hoitah a I’ng peipi ua, I politiciante leh UZO kivaihawmna kilual a ang zawkhawm chiengin I khangtou hul hul ding uhi.

Guollel dan, Guolzaw dan ki siemlou

I nampi sung a mimal chin in I tasap ahileh guollel dan leh guolzaw dan kisiem lou. Tuami a siemlou zieh un kimudahna uang deu deu hi. MLA ching khat in a chinglou pa pen a mai kha veh chi suh lel, a chinloupan zong a chingpa va kipahpi vang chi tuonlou, ki hajaatna ngen a kidim. Gam khangtou leh nam liente gamtat dan zong en kawm kawm jel lei dei huai hi. Nei leh lam bei, sum peh pai leitawi jen a USA President kitu, a chinglou pen in a chingpen va chibai masa, a ching pan zong a ching lou pen a seppi dia guong suh, a chinglou pen zong hiau huau deh chi tuonlou a pan suh in sem khawm suh lel uh. Bang chi chiengin tam bang lungpi kuo gam leh nam lamkai di’n I’ng ki thing doh thei di uai maw?

Advertisements

About Zou Sangnaupang Pawlpi Delhi

Zou Students' Association Delhi Branch
This entry was posted in Articles and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s