ZSP LAPI

ZSP ANTHEM

Thou un thou un ZSP seinou guolte,
I Zogam dam diidiei ni bang taan di’n;
Khang tamtahte muol aliemna,
Pi-le-pute, haanzai sahna, nunnop zaidei awina.

   Tu’n ZSP khawnvaah hi hai,
   I gam miel ni bang taan di’n;
   Thou un, thou un, thou un,
   Tui bang luongin lung kituo in.

I Zogam tuisiengte zong lung kituoh in,
Luong diel diel uh tuipi kinawng zuon in;
Ei zong luongvai tuipi zuon in,
Lung kituoh in luong diel diel vai, sangnaupang pawlpite.

Khang tamtahte lamkai ngai in mangbang uh,
Tu’n ei sangnaupang pawl kisa tavai;
I gam miel in haibang ngahla,
Pang chiet va ui, I Zogam nuom siemthana’n vai hawm vai.
 
Tung Pasian hing panpi in ZSPte,
Hing pien pilna, hoina leh zaidamna;
Kukal taha pang chiet diing in,
Hatna hing pie’n Zomi Sangnaupang Pawl leh lamkaite.
 
Composer – Pu Thongpau Zou